معنی و حل تمرینات درس 5 عربی نهم – سپند جام

و شکار بی رویه نسل آن منقرض شدهاست. تهدید یوتیدیموس درون مورد کوچیـان شمال و سقوط گریکو- بکتریـان و سلوکیـان درون ایران بطوریقین بی بنیـاد نبوده است. مطابق پولی بیوس کـه در سدۀ اول ق م مـینویسد، یوتیدیموس بـه انتیو3 مـیگوید: “اگر انتیوتقاضای مرا قبول نکند، هردوجانب درعذاب خواهند بود. ایل های عظیم کوچیـان درامتداد مرزها تجمع نموده و تهدیدی بمقابل هردویمان مـیباشد، و اگر بربریـان مرز را عبورکنند آنـها بطور یقین سرزمـین را اشغال خواهند کرد”. بخش های ورای آن نیز شبستان یا سواد یا حومه را در بر می گرفته که مامن سکونت قشر اشراف مردم عادی بوده است.شهر آمل به سال 140ه.ق توسط اعراب مسلمان تسخیر شد.به نظر می رسد که با فتح شهر یک جابجایی در مکان آن نیز صورت گرفته است.چه در گذشته آتشکده ها در بخش شارستان قرار داشته است،حال آنکه بقایای حاصل از آتشکده ها در وضع موجود با فاصله ای قابل توجه از بافت قدیم قرار دارد.تحولی که در زمینه بینشی تحقق می یابد خود را در شکل مسجد جامع می نمایاند.سیاحانی که بعد از ورود اسلام در دوره های مختلف از این شهر بازدید کرده اند اواسط قرن سوم تا اواخر قرن چهارم هجری را اوج شکوفایی شهر دانسته اند.این دوره مصادف با به قدرت رسیدن علویان می باشد و شهر آمل به عنوان مرکز طبرستان مورد توجه قرار می گیرد.مرکزیت سیاسی، موقعیت سوق الجیشی و مجاورت شهر با گذرگاههای بین منطقه ای، رشد و توسعه شهر را در ابعادی اجتماعی رقم می زند.در عصر صفوی آمل رونق فراوان گرفت و حکام صفویه به مازندران دلبستگی خاصی داشتند.شاه عباس که از جانب مادر با سلاله مرعشیان خویشاوند بود به آمل علاقه زیاد داشت.به دستور او جاده کنار رودخانه هراز آباد شد و در طول راه برای توقف چهارپایان و افراد کاروانسرا ایجاد کردند.جاده شوسه ای که آمل را به ساری و گرگان وصل می کرد در زمان او احداث شد.آرامگاه با شکوه سید قوام الدین مرعشی را به فرمان او مجددا تعمیرات اساسی نمودند.

درنیمۀ سدۀ سوم ق م گروه دیگری ازاین یـاغیـان نا آرام داخل ولایت پارتیـا شده و سلطنت ایجاد مـیکنند. کوچیـان که تا اوایل سدۀ سوم ق م یکتعداد محلات را درون فلات ایران ویران نموده بودند. بآنـهم درجنوب هندوکش یکتعداد شاهان هندو- گریک ازخانواده ایوتیدیموس بـه حاکمـیت ادامـه دادند. تحول دودمانی گریکو- بکتریـان و هندو- گریکها از اوایل سدۀ دوم بدینسو بسیـار روشن نبوده و ممکن هست شـهزادگان زیـادی بطورهمزمان سلطنت نموده باشند. او درون 205- 206 ق م ازطریق کوتلهای هندوکش و اراکوزیـا بـه غرب برمـیگردد، درمسیرراه با عقد یک معاهده با یک حاکم محلی هندی، سوفاگاسینوس کـه باید جانشین آشوکا یـا هندی دیگری باشد کـه کنترول کننده مرزهای سرزمـین های هندو- ایرانیـان است.

این دورانی هست که قدرت موریـاها از بین رفته و جانشینان هندی محلی توان برابری با یونانیـان را ندارند. در ایران شرقی، فرهنگ و رسوم محلی بسیار زنده باقی مانده و از اوایل سده نهم بدینسو سرزمین های ایران شرقی شامل یک دورۀ احیای عمومی میگردد که غالبا بنام رنسانس (تجدد ادبی و فرهنگی) ایرانیان نامیده میشود. باینترتیب استقرار قدرت کوشان مـیتواند با تاریخ سکائیـان اوایل هزارۀ اول و امپراطوری های بعدی مادها و پارسها مقایسه شود.

گذار از سلوکیـان بـه حکومت یونانو- بکتریـان درون انواع سکه های یـافت شده با خزانۀ اکسوس منعشده کـه شامل سکه های الکساندر بزرگ، سیلیو1، انتیو1، انتیو2 و همچنان خود دیودوتوس است. عظمت آن همچنان بواسطۀ معادن نزدیک سنگها درون کوه های بدخشان افزایش مـییـابد. مبادلۀ فواصل طولانی بواسطۀ یافته های متعدد مانند لاجورد، فیروزه، عقیق، لعل و صدف را میتوان در مهرگار نشان داد. لازم به ذکر است که قدم زدن در میان جنگل های شمال که دارای آب و هوای بسیار خوبی می باشد و علاوه بر این تنفس هوای پاک و خوب این جنگل، بسیار لذت بخش می باشد و اگر علاقه مند به پیاده روی در جل جنگل با چشم انداز های بسیار زیبا هستید، توصیه می کنیم یاده روی در این جنگل ها را از دست ندهید.

شما میتوانید در روستای بلیران علاوه بر لذتبردن از طبیعت، از بافت سنتی، محیط زیبا و فضای روستایی و بکر این منطقه نیز لذت ببرید. یک مسیر پیادهروی با کفی از تختههای چوبی، از نزدیکی ورودی این جنگل تماشایی آغاز میشود و البته چندین مسیر ماجراجویانهتر نیز در عمق جنگل وجود دارند که تجربهای بکر و فراموشنشدنی را برای شما رقم میزنند. میرحامد اختری در گفتوگو با خبرنگاران، با اشاره به آغاز آتشسوزی در دو شب گذشته در دو شهرستان سیاهکل و رودبار، اظهار کرد: عملیات اطفا از شب گذشته در جنگلهای رحمتآباد و نقلهبر رودبار شروع شده و نیروهای یگان حفاظت ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در منطقه حضور دارند.

جنگل های بارانی گونه های مختلفی از حیوانات را در خودشان جای می دهند و لایه های مختلفی دارند که در ادامه ی این بخش از گوناگون نمناک به توضیح بیشتر آنها خواهیم پرداخت. ماده ۱ ـ وزارت دارایی مجاز است مطابق تشخیص و تصویب هیئت دولت تا میزان پنجاه میلیون ریال از محل در آمد عمومی کشور در اختیار سازمان برنامه بگذارد وپس از تصویب بودجه کل کشور وجوه پرداخت شده را بابت اعتبارات وزارتخانههای ذیمدخل احتساب نماید ـ سازمان برنامه وجوهی را که به این ترتیب به اختیارش گذارده میشود بر طبق تصمیمات متخذه از طرف دولت صرفا برای عودت دادن افراد بمنازل و محل کار خودشان ومشغول نمودن آنها بکارهای راهسازی و کشاورزی و غیره بترتیبی که مقتضی بدانند با نظارت وزارت دارایی بمصرف خواهد رسانید و حساب و اسناد آنرا که سازمان بمصرف خواهد رسانید و حساب و اسناد آنرا که سازمان برنامه روی مقررات خود تنظیم و با نظارت وزارت دارایی پرداخت مینماید به وزارتخانههای ذیمدخل تحویل خواهد نمود که آنها بابت اعتبارات مربوطه خودشان پذیرفته و بخرج منظور دارند.

مـیناندر را مـیتوان احتمالا با خصوصیـات عمده از اثر بودیستی نوشته شده درون پالی (هندی مـیانـه) تشخیص کرد کـه بنام مـیلینداپانـها یـاد مـیشود. زیرا از دیرباز، در آنجا آزادیخواهانی پیدا شده و بسختی میکوشیدند و خونها میریختند، ولی دولت ایستادگی نموده با زور جلو میگرفت. 3. در زندگی خود راستگو باش و هرگز دروغ نگو. وحشی از لباس به پارگی پوست و کرباس اکتفا می کنند، از مسکن به چالاش مختصر و محقر، و از غذاهای لذیذ به گوشت قدید و میوههای خود روی صحرا و بیشهها قانع است، متمدن به لباس حریر و فاخر، غذای لطیف، تجملات خدم و حشم، عمارات عالیه بساتین، باغ، اسب و کاروت محتاج، و مساعی هردو در طبق تحصیل مایحتاج خود صرف میشود.

در گذشته، مناطقی در بدخشان، بامیان و ولایات شرقی افغانستان، شکارگاههای رسمی شاهی و در نتیجه مناطق حفاظتشده بودند. ودوم علفزارهای مناطق گرمسیری یاساوانهاsavannas. در این مطلب گروه سفر شادمگ حقایقی عجیب و ترسناک از جنگل آمازون نشان داده شده است. شاید تا به حال خیال میکردید شهر شکلاتی تنها در قصههاست اما باید این را بگویم که در واقعیت نیز شهر شکلاتی داریم. این شبکه ها بنوبۀ خود بامتداد یک سلسلۀ حیـاطها واقع است. سرویـها و حفریـات درون واقعیت نشان مـیدهد کـه دراین زمان شبکه های آبیـاری قسمت اعظم سرزمـین را فرا گرفته است. یونانیـها بخوبی مـیدانستند کـه درشمال فلات ایران توده های عظیم قبایل نا آرام وجود دارد کـه علاقمند بهره برداری ازجلگه ها ومرغزارهای غنی وحاصل خیزی هست که درطول سده ها تحت حفاظت پارسیـان و مقدونیـان رونق داشته است.

بهره برداری مردم تمدن اندوس ازمناطقی که حالا افغانستان نامیده میشود بطور برجسته در اواخرسالهای 1970 نشان داده میشود. نام ویهرکانا ها میتواند با نام پاریکانا ها مقایسه شود که توسط هرودوتس درلیست مالیه دهی امپراطوری هخامنشی داده شده است. بآنـهم قصرآن بصورت عمده مطابق مودلهای هخاان با شبکۀ اتاقهای احاطه شده توسط دهلیزها ساخته شده است. یافته ها شامل یک مجسمه مرمری شیوا، خدای هندو وهمسرش (اوما مهیشواره) است. وقتی او مـیمـیرد، ارتش او مادها و بابیلون ها را تسخیر نموده و سلوکیـان را بـه زانو درون مـیآورد. درحوالی 208 ق م گریکو- بکتریـان (حد اقل بطور رسمـی) باز تحت کنترول سلوکیـان آورده مـیشود وقتی انتیو3 بزرگ (223- 187 ق م) بـه سرزمـین آنـها حمله نموده و یوتییدیموس را بامتداد دریـای هریرود شکست مـیدهد.

احتمالا درجریـان سلطنت حاکمان سلوکیـان، انتیو2 تیوس (261- 246 ق م) یـا کمـی بعد ازیونانیـهای بکتریـان تحت رهبری دیودوتوس کـه بصورت آشکار بمقابل شاه سلوکیـان شورش مـیکند. سکه های مسی کـه درجنوب کوهها ضرب مـیشوند دراول تقلید شکل مربعی یـا مستطیلی سکه های مسی موریـا مـیباشد. یکی ازمظاهردلچسپ، این واقعیت هست که آنـها دو معیـار به منظور سکه های ایشان بکارمـیبرند. جنگل ابر شاهرود یکی از معروف ترین جاذبه های گردشگری شاهرود می باشد. آناکوندای سبز آناکوندای سبز همچنین به عنوان مار آبی بزرگ ترین مار جهان و یکی از سنگین ترین مارهای سیاره زمین شناخته می شود.

اوکراتیدیس بحیث یکی از بزرگترین رهبران نظامـی همسالش توصیف مـیشود. یکی ازاین متنـها دربرگیرندۀ یک فقره از کار ارسطو است. یکی ازاولین مراکزعمدۀ شـهری آنـها نیسا هست که درشمالغرب عشق آباد فعلی قرار دارد. باستان شناسانان فرانسوی بعضی کتیبه های یونانی کشف مـیکنند بشمول یکی از تیمـینوس کینیـاس (ظاهرا بیناد گذار شـهر) کـه تاریخ آن 275 ق م بوده و مـیگوید، شخصی بنام کلیرکوش از سولی یک پند را از دیلفی نقل مـیکند: “درطفولیت برخورد خوب بیـاموز؛ درجوانی احساسات خود را کنترول کن؛ درمـیانسالی تمرین عدالت کن؛ درپیری مشاورخوب باش؛ بهنگام مرگ افسوس مکن”. بآنـهم سکه های دیودوتوس به منظور مدتی هنوز حامل نام انتیواست، اما سمبول عقب سکۀ سلوکی، اپولوی نشسته بواسطۀ یک زیوس تعویض شده کـه مـی خواهد صاعقۀ خویش را بیـاندازد.

دیدگاهتان را بنویسید