معرفی جنگل ارسباران در آذربایجان شرقی

احتمالاً در مورد هنر حمام جنگلی (جنگل درمانی یا Shinrin-Yoku) که روز به روز به طرفداران آن افزوده می­شود، چیزهایی شنیده­اید. این خط در اینجا به متن – خروشتی انکشاف میکند که برای چندین قرن در سراسر شمالغرب هند، آسیای میانه و چین غربی مورد استعمال میباشد. مهمترین کار تحقیقات نباتی انکشاف و اصلاح نباتات است تا بتواندحاصل اعظمی را بدهد. مهمترین جامعه گیاهی از گونه ممرز (حدود 32% از جنگل را برمیگیرد) و جامعه گیاهی بلوط-ممرز (13%) و جامعه گیاهی ممرز-انجیلی (16%) از جنگل را تشکیل میدهند. مجلس شورای ملی ـ آییننامه جدید دارای معایبی است که باید در عمل معلوم و تدریجا اصلاح شود ولی بعضی از مواد آن از قبیل ماده ۸ که اعتبار نامههای نمایندگان در جلسه کمیسیون تحقیق رسیدگی و احتمال هر گونه سازش بین کمیسیون با دولت و یا نمایندگان با کمیسیون داده میشود چنانکه تمام اعتبارات نامههای این دوره بی سر وصدا گذشت و هیچکس نفهمید که دخالت دولت در انتخابات دوره ۱۶ تا چه حد بوده و نسبت بعدم صلاحیت بعضی از نمایندگان که افکار عمومی به انتخاب آنها موافق نبود رویه قضایی کمیسیون تحقیق چه بودهاست و چنانچه بدینمنوال بگذرد کاربجایی خواهدرسید که هیچیک از نمایندگان با آرای طبیعی مردم انتخاب و وارد مجلس نشوند وهیچوقت کشور ایران دارای حکومت ملی نباشد و تا ابد آن را جزو کشورهای عقب مانده قلمداد کنند وهمچنین ماده ۱۳۹ آییننامه جدید که شور در طرح فوری نمایندگان را موکول بجلسه بعد میکند و به اینجهت ممکن است ضررهای غیر قابل جبرانی نصیب مملکت بشود و یا این که نمایندگان برخلاف اصل ۱۱ قانون اساسی بترتیب قسم نخورند و نمایندگانی که بعد از افتتاح مجلس واردمیشوند و در هیئت رئیسه سوگند یاد نمایند و نیز تا سی نفر از نمایندگان درخواست نکنند دستور جلسه تغییر نکند ومطالب غیر مهم بر مطالب ضروری و فوری مقدم گردد که مواد مزبور برخلاف اصل ۱۱ قانون اساسی ومصالح مردم و مملکت تنظیم شده و بایدهرچه زودتر در آن مواد تجدیدنظر بعمل آید.

ماده 9 – پس از صدور رأی هیأت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع چنان چه در محدودهﻱ منابع ملی شده، تصرفات غیر مجاز وجود داشته باشد با اعلام واحد ذیربط در سازمان جنگل ها و مراتع کشور قوای انتظامی به استناد تبصره 4 قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مکلّف به خلع ید از تصرفات مذکور خواهند بود.

تبصره 1 – معترضین می توانند پس از اخطار یا آگهی وزارت جهاد سازندگی اعتراضات خود را با ارائهﻱ عدلهﻱ مثبته جهت رسیدگی به هیئت مذکور در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوّب 22/6/1367 مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند. ماده 2 – تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است، که 6 ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی به وسیلهﻱ روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محلی، ادارات ثبت موظفند پی از انقضای مهلت در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد سازندگی نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.

ماده 3 -مأمور بازدیدکنندهﻱ منطقه باید از منطقهﻱ مورد بازدید نقشه تهیه نماید و در صورت عدم امکان کروکی تهیه نموده و تحقیقات لازم را به وسایل مقتضی نسبت به وضعیت منطقهﻱ مورد بازدید و مستثنیات قانونی آن بنماید و اگر احراز کند که مستحدثات بعد از تصویب قانون ملی شدن جنگل ها احداث شده تاریخ احداث و دلایل آن را در برگ بازدید بنویسد و با اظهار نظر به واحدی که او را مأمور رسیدگی نموده تسلیم کند. تا نسبتا این اواخر، ترانسپورت عرادۀ تقریبا نا شناخته بوده، اسپ ها، شترها، خرها و قاطرها وسایل عمده نقلیه بودند. او در این باره میگوید: «پس از این همه مدت پیادهروی و بالا و پایین رفتن از تپهها و گذشتن از رودخانه، سرانجام در منطقهای دورافتاده گروه کوچکی از آدمها را دیدم که در حال جمع کردن جوز برزیلی بودند.

غواصی، قایقسواری شیشهای و موجسواری بادی از دیگر فعالیتهایی هستند که بسیاری از مسافران ماه عسل را به خود جذب میکند. عکاسی از طبیعت و پرندگان در این جنگل رویایی تجربهای خارقالعاده را برای مسافران رقم میزند. این اشیـا بندرت معلومات مستقیمـی دربارۀ تاریخ مردمان، زبان، تنظیم اجتماعی و سایرعرصه های زندگی آنـها بدست مـیدهد. این ظروف تاریخچۀ طولانی دراین نقطۀ جهان داشته و مربوط بـه اواخرهزارۀ دوم و اوایل هزارۀ اول ق م است، وقتی آنـها شروع بـه تعویض سفالی دستی رنگی دوران یـاز-1 د.

مرکز این ولسوالی نیز خود غورماچ است، این ولسوالی در کشت خشخاش چی در دوران طا لبان و نیز در سالهای چندی بعد از طا لبان شهرت دارد. این دژ کهن و تاریخی بر ارتفاعات ارسباران تکیه زده و تنها کافی است 3 کیلومتر راه از کلیبر به طرف جنوب غربی بروید تا به یکی از دره های زیبای ایران به نام «سی» برسید. ادارات ثبت اسناد مکلّفند حسب اعلام هیئت های واگذاری زمین نسبت به ابطال سند آن ها و صدور سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند. ماده 10 – در اجرای این آئین نامه وزارت دادگستری، سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور، وزارت کشاورزی و سایر مراجع ذیربط مکلّف به انجام همکاری های لازم با نظارت جهاد سازندگی (سازمان جنگل ها و مراتع کشور) می باشند.

تبصره 9 – در صورت همکاری کارگزاران و مأمورین سازمان جنگل ها و مراتع با متخلفین به تناسب جرم به اشد مجازات مقرّر در قوانین و مقررات مربوطه محکوم می شوند. ماده 7 – تأمین و تدارک امکانات، تجهیزات و لوازم و ابزار کار مورد نیاز هیأت های مقرر در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع بر عهدهﻱ سازمان جنگل ها و مراتع کشور می باشد.

ماده 5 – اعتراض نسبت به تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگل ها بر اساس مقررات قانونی تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوّب 1367 مورد رسیدگی قرار می گیرد. تبصره 2 – عبارت وزارت کشاورزی در ذیل ماده واحدهﻱ قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوّب 22/6/1367 مجلس شورای اسلامی و تبصره 6 ذیل آن به وزارت جهاد سازندگی تغییر یافته و کمیسیون موضوع ماده واحده همچنان به اعتراضات رسیده به اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع رسیدگی می نماید.

رأی هیئت قابل اعتراض در دادگاه صالحه می باشد و مالکان اراضی می توانند اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسلیم و یا برای هیئت های هفت نفره ارسال دارند. الف – در صورتی که به اجرای مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع اعتراض شده باشد و موضوع در کمیسیون مقرر در ماده 56 مورد رسیدگی واقع نشده باشد، اعتراضات رسیده برای رسیدگی به هیأت مقرر در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع ارجاع می شود. چنان چه برای هیئت هفت نفره ارسال نمایند، هیئت بلافاصله پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه صالحه ارسال خواهد نمود.

بیش از ده دیک بزرک را بکار گزارده یکبار آبگوشت، و یکبار پلو و خورش میپختند و در سینیهای بزرک بچادرها میفرستادند. غوریـها منابع خویش را بیش از حد پهن مـیکنند. ماده 2-در برگ تشخیص خصوصیات منابع ملی از حیث وضع طبیعی و تعریف قانونی هم چنین مشخصات ثبتی، نسق زراعی، محل وقوع، حدود و مساحت منطقهﻱ مورد بازدید و مستثنیات موضوع ماده 2 قانون ملی شدن جنگل ها با استعلام از مراجع ذیربط ذکر می شود و هر گاه در مرز منطقهﻱ مورد بازدید کوه یا رودخانه یا بزرگراه یا جاده عمومی وجود داشته باشد شرح داده می شود تا محل منابع و مستثنیات آن از هر حیث مشخص باشد.

تبصره 1 – آگهی موضوع ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی، علاوه بر روزنامه کثیرالانتشار ر و روزنامهﻱ محلی باید جداگانه تکثیر شود و به وسیلهﻱ مأموران انتظامی برای اطلاع اهالی در معابر و اماکن عمومی محل وقوع رقبه الصاق گردد. ماده 4 – چنان چه ظرف 6 ماه از تاریخ اخطار به وسیلهﻱ انتشار آگهی یا الصاق آن در معابر عمومی اعتراض نرسیده باشد مرجع ذیربط در سازمان جنگل ها و مراتع کشور موظف است مراتب را به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام نماید. تبصره 2 – سازمان جنگل ها و مراتع کشور مطابق ماده 29 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور در انجام مقررات ثبتی و صدور سند مالکیت جهت منابع ملی مورد تشخیص بجز حقوقی که به سردفتران اسناد رسمی تعلق می گیرد از پرداخت کلیهﻱ هزینه های ثبتی اعم از حق الثبت و هزینهﻱ مقدماتی و غیره، معاف می باشد.

صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران مانع مراجعه معترض به هیأت مذکور نخواهد بود. ب – چنان چه به اجرای مقررات ماده 56 اعتراض نشده باشد پس از انقضای مهلت مقدر در ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع حسب تقاضای سازمان جنگل ها و مراتع کشور ادارات ثبت موظف به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی خواهند بود. تا مطابق ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور و ماده 39 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و ماده 13 آئین نامه قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع نسبت به منابع ملی مورد تشخیص، سند مالکیت تحت عنوان منابع ملی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت جهاد سازندگی صادر گردد.

ماده 1 – تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگل ها براساس تعریف مصرح در فصل اول قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع به عهدهﻱ وزارت جهاد سازندگی است که از طریق سازمان جنگل ها و مراتع کشور اقدام می نماید. این نوع قطع اشجار که بر پایه های اصول فنی جنگلداری وهکذا میتودهای علمی بهره برداری بنایافته است ، علاوه بر این که محیط زیست ما را به وخامت کشانده وهمچنان بارآورنده ضایعات چوبی نیز بوده است.ضررکه از رهگذرتطبیق روش قطع درمربوطات جنگل وارد می آید به شرح زیر خلاصه میشود.

پوشش گیاهی ارسباران را درختان و درختچههای ممرز، کیکم، سماق، زرشک، انار وحشی، سیب وحشی، گلابی وحشی، تمشک و زغالاخته تشکیل میدهد که به طور متراکم بر روی دامنه کوههای فراوان این منطقه روییدهاند. تبصره 3 – نسبت به هر منطقه نزدیک ترین محلی که روزنامه در آن جا منتشر می شود روزنامهﻱ محلی محسوب می شود. درواقع آمل از آن دسته شهرهای شمال ایران است که هم از نظر تاریخی بسیار غنی است و هم از نظر امکانات تفریحی و گردشگری. ۱.۵ کدام جنگل های ایران برای جنگل نوردی مناسب تر هستند؟

برای رفتن به جنگل پلنگ دره باید از جاه فیروزکوه به سمت شیرگاه شهرستان سوادکوه شمالی و سپس از پاسگاه نگهبانی منابعطبیعی به سمت روستای نفار بروید.از روستای نفار با ماشین (حدود ۱۳کیلومتر جاده خاکی) که با خودرو حدود یک ساعتی طول میکشد را طی کنید تا به جنگلهای ابتدای مسیر برسید. تصور کنید تعداد زیادی گردشگر زبالههای ارگانیک خود را در طبیعت رها کنند. هیئت با حضور حداقل چهار نفر تشکیل و نظریهﻱ خود را طی صورتجلسه ای اعلام خواهند نمود و رأی اکثریت با حداقل سه نفر ملاک خواهد بود که یکی از آن ها باید حاکم شرع باشد.

دیدگاهتان را بنویسید