معرفی جاذبه های گردشگری آمل

بسیاری از افرادی که به النگدره میآیند، در وهله اول برای پیکنیک و اتراق در جنگل و سپری کردن یک روز آرام کنار خانواده و دوستان به این پارک جنگلی میروند. این قلعه در نزدیکی شهر کلیبر قرار دارد. از یک سو کوه و جنگل بر سر راهتان قرار دارد و از دیگر سو شالیزار و مزارع و باغات؛ که این مناظر چشم هر بینندهای را نوازش میدهد. بعضی از آنها بودیست (مهایانه) اند؛ دیگران خدایان هندو را می پرستیدند.

به دلیل زیان های گونه ها و تاثیرات تغییر آب و هوا در جنگل های بارانی، کشورهای در سراسر جهان در حال حاضر برنامه هایی برای حفاظت از جنگل های بارانی و قرار دادن این بیوم در خط مقدم دانش عمومی را ایجاد می کنند. این بوستان در میان دره و در پایین جاده قرارگرفته که پلههایی نیز برای ورود بهآن از جاده ساخته شدهاست و وجود جنگل، رودخانه، آب معدنی، آب و هوای مطبوع به این مکان جلوه خاصی بخشیدهاست.

این مار مرجانی ویژگی ساکن شدن در اجسام آب راکد با پوشش گیاهی را دارد. ما میباید داستان تبریز و جنبش آنرا جداگانه نویسیم، و اینست این گفتار را در اینجا بپایان میرسانیم. برخی از باشندگان، از این همدستی امامجمعه با دو سید، و پروای او بکار مردم، و باینگونه دلسوزی نمودنش، بد گمان شدند و به بهبهانی گفتند: چنین مینماید این، خواست دیگری در دل میدارد، و میباید هوشیار بود. مرکز گویندگان کاتی و نورستان بصورت عام، دهکدۀ کامگروم (کامدیش) است که در وادی باشگال قرار دارد.

ممکن این را میخواهند بگویند که در سال جاری حملات سایبری بزرگ در جهان رخ خواهد داد. این حیوان گیاهخوار است و قسمتهای داخلی و نرم درختان را با استفاده از پنجههای خود میخورد. نابودی جنگلهای ارسباران چیزی به جز فقر منابع طبیعی و فقدان فضای سبز چیزی را به ارمغان نخواهد آورد.این گزارش حاکی از آن است که از اولین روزهای شروع قطع درختان جنگلی ارسباران با چیزی به جز بازی با کلمات و سخنان دوپهلو از سوی برخی سازمانهای ذیربط و توجیه مسائل همانند مسائل گذشته روبه رو نشدیم.جنگلهای ارسباران، قلب تپنده این منطقه هست درست اما چه فایده وقتی کار از کار گذشته است و در حال تخریب میراث طبیعی سرزمین خود هستیم.افسوس بر ما که همواره دیر اقدام میکنیم، امید است مسوولان ذیربط، قدری آگاه شوند که چه بر سر جنگلهای ارسباران میآید و برای چند لحظهای هم که شده به آخر و عاقبت این نابودی بیندیشند.

در جنگل راش گونه های مختلف از درختان و گیاهان بسیاری وجود دارد. کیمن سیاهاحتمالا کیمنها ترسناکترین تمساحها در سیاره زمین هستند! بهمنظور ارزیابی اثر سوخترسانی بر متوسط حجم در هکتار ضایعات چوبی در جنگلهای ارسباران از آزمون یو من ویتنی استفاده شد. بر اساس قانون مجازات اسلامی و قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها روشن کردن آتش در جنگل جرم است و مجازات در پی دارد. در گذشته ارسباران به محدوده وسیعی از رود ارس حدفاصل جلفا تا مغان و کوههای سبلان، بزقوش و سهند گفته میشد؛ اما در حال حاضر بنابر دلایل مختلف مثل تخریب جنگل و موارد اینچنینی، جنگل ارسباران در مرزهای شهرستان کلبیر، ورزقان و اهر محدود شده است.«ارسباران»، «قره داغ»، «آرازبار» و «قراچه داغ»، نامهای منطقهای کوهستانی و جنگلی در بخش شمالی استان آذربایجان شرقی است که میتوان آن را در گروه برترین مقاصد گردشگری طبیعی در کشور قرار داد.

غارهای دستکند آمل در میان تاریخی ترین جاهای دیدنی آمل قرار دارند که در گذشته های دور، به عنوان منطقه ای جهت اقامت و یا دیدبانی مورد استفاده قرار گرفته بودند. آمل از معدود شهرهای استان مازندران است که امامزاده های بسیاری دارد و هرکدام از امامزاده ها، در میان اهالی منطقه اطرافش، از ارزش و احترام قابل توجهی برخوردار هستند. اینها اکثرا اسیران جنگهای بودند که دربین خود کافر ها جریان داشته یا بمقابل مسلمانانی که بامتداد مرزهای کافرستان زندگی میکردند. مونستوارت الفنستون درسال 1815 دربارۀ کافرستان بعین ترتیب میگوید که “اینها مشابه یونانیها بوده و بخاطر زیبائی و چهرۀ اروپائی تحسین میشوند، بت پرست بوده، درپیاله ها یا گلدانهای نقرۀ شراب نوشیده، میز و چوکی استعمال نموده و با یک زبانی صحبت میکنند که برای همسایه هایشان نامعلوم است”.

الکساندربرنیس که دراوایل سالهای 1830 ازپشاور به کابل سفرمیکند، میگوید “قرارمعلوم کافرها وحشی ترین مردم، خورندگان خرس ها و میمون ها، جنگجویان نیزه باز و پوست سرکنان دشمنان خویش اند”. در این هنگام از شادروان بهبهانی رفتاری دیده شد که دلیری و بزرگی او را نیک میرساند. گویندگان کاتی مشابه به اکثرکافران دیگر یک جامعۀ کاملا تساویگرا را حد اقل در بین کسانیکه “آزاد” اند تشکیل میدهد. لفظ جمهوریت کافی است بدانند که در این ملک همه یکسان و باالسویه انسان هستند.

قبلاها وسعت جنگل بیش از چیزی بود که اکنون میبینیم اما در حال حاضر به دلیل تخریب جنگل ها، این منطقه تنها به سه شهر کلیبر، ورزقان و اهر محدود شده است. یا گشت در بخش های مختلف پارک خاطره دلنشین تری از سفر به گرگان برای خودتان بسازید. زبانهای مختلف همچنان بازتاب تفاوتهای اجتماعی- سیاسی و فرهنگی بین گویندگان آنهاست. درجنوب گویندگان پراسون، نورستانیهای زندگی میکنند که گویندگان وایگالی (و گامبیری که با آن بسیار نزدیک است) و اشکون اند. در نتیجۀ تمام این انکشافات، چینائیها دیگرنمیتوانند نقش مهمی درجنوب آسیای میانه بازی کنند. منطقه جنگلی آینالو در حقیقت منطقه نگهداری مارالها(گوزن قرمز) و آهوهای وحشی است.

درعوض تمام انرژی مصرف تولید مجسمه های خدایان شده است. ارباب ـ بلی چشم بهر حال چون آقای رئیس اظهار فرمودند که وقت قریب به اتمام است بنده بقیه عرایضی که دارم موکول بوقت دیگری میکنم و در عین حال که روح و فکر جناب آقای دکتر بقائی را بلندتر از اینها میدانم ومطمئن هستم که شاید نوشتن این مطالب ناشی از تلقین بعضی از عناصر است که نفع خودشان را میبیننداین بود که خواستم در این جا متذکر شده باشم که ما مقصودی نداریم جز عمران و آبادی بلوچستان و تمام نقاط کشور ایران و بهر کیفیتی که بهتر اداره بشود ما خواهان آن هستیم و چنانچه در وضع مامورین بلوچستان و ترتیبی که مقرر است و وارد عمل هستند دولت دست بزند وبا تغییری بدهد یا فلان فرمانداری یا به بخشداری و یا فرماندار کل را به فرمانداری تنزل بدهد بنده این اقدام را یک اقدام تخریبی میدانم و ناشی از سیاستی میدانم که نمیخواهد بلوچستان آباد و عمران بشود.

کنفدراسیون باصطلاح براهوی درسدۀ هفدهم ایجاد شده وتا نیمۀ سدۀ هجده شامل تقریبا تمام بلوچستان شرقی وبندرمعاصرکراچی میشود. او بیشترعلاوه میکند که آنها باشندگان بومی افغانستان بوده و فرض میشود اولادۀ اسکندر بزرگ باشند. بآنهم دربین ایشان مردان با صلاحیت وجود داشته و دربین گویندگان کاتی باعث میشود که یکنوع الیگارشی طوایف متنفذ بوجود آید. این تماسها همیشه صلح آمیزنبوده است، لذا گویندگان وایگالی و اشکون یک فرهنگ کاملا نظامی را رشد داده اند که درآن شهرت میتواند بواسطۀ کشتن دشمنان بدست آید. دربین آنها پرستیج (اعتبار) بیشتر میتواند با کشتن یک دشمن و ضیافت های ولخرچانه بدست آید. غالب افراد صحه می گذاشتند که جاده های بادغیس عمدتا ناامن بود، بخشی به دلیل وجود نیروهای طالبان و بخشی به دلیل راهزنان/گروه های مسلح نیروهای محلی (AREU,45-46:2016).

براهویها کسانی اند که غالبا یکجا با بلوچها زندگی کرده و با یک زبان دراویدی شبیه زبانهای جنوب هند مانند تامیل و مالایالام صحبت میکنند. طورمثال، گویندگان کاتی بطور عمده لباس سیاه (و باینعلت غالبا درپارسی بنام سیاه پوش ودر پشتو بنام تورکافر نامیده میشدند) و سایرین لباس سفید (سفید پوش و سپین کافر) میپوشیدند. این ناحیه بنام نورستان یاد میشود، اما قبل از اشغال آن توسط امیرعبدالرحمن در زمستان 1895/96 برای بیگانگان (بعلت مذهب غیراسلامی مردم آن) بنام کافرستان یاد میشد. زندگینامه نویس دیگر الکساندر بنام کورتیوس، صفوف وسیع حامیانی را ارائه میکند که بیسوس میتواند درمبارزه خویش بمقابل الکساندرداشته باشد: سغدیان، داهای (یک گروه سکائیان در شرق بحیرۀ کسپین)، مساگیتای (سکائیان جنوب بحیرۀ ارال)، ساکاها (سکائیانی ظاهرا درشمال و شرق بکتریا) و هندیان.

آنها بطوریکجائی یک گروه بزرگ را میسازند. نام آنها همچنان درشهنامه (اوایل سدۀ یازدهم) ذکرشده است. اینها اولین کسانی اند که درمنابع اسلامی سدۀ دهم ذکرشده اند. گروه دیگرگویندگان ایرانی بلوچها اند که درجنوبغرب کشوروقسمتهای پاکستان وایران زندگی میکنند. تعداد بلوچها مطابق بعضی تخمینها درسال 1979 حدود 200 هزاردرکشوراست. این کنفدراسیون توسط براهویها رهبری شده و دربرگیرندۀ تعداد زیاد قبایل بلوچ میباشد. براهویها معمولا دریک ساحۀ بزرگ مسلط هستند. بیگانگان معمولا آنها را بحیث دزدان، قاتلان، شرابنوشان و آتش پرستان می پنداشتند. دیگران رسیدن هندو- ایرانیان را با گسترش سفالی دستکاری و رنگ آمیزی شده درایران شمالی ربط میدهند که نشاندهندۀ آغازعصرآهن درنیمۀ دوم هزارۀ دوم است.

اینجا در کوشتیکی یکی ازچند تعمیرمذهبی ساحه وجود دارد که به مارا (ایمرا) معبود عمدۀ کافرها اهدا شده است. برای اقامت در جنگل ارسباران بایستی در کمپهای طبیعت گردی مستقر شوید همچنین میتوانید از خانههای اجارهای شهر کلیبر، اهر، ورزقان، خدافرین یا روستاهای ارسباران استفاده کنید. مردمان این منطقه همچنین نقش مهمی در جنبش مشروطه بازی کردهاند. به طور مثال راش در شرایط عادی رویشگاهی خود جست نمی دهد ولی چنانچه رویشگاه گرم وآفتاب گیر باشد،قبلیت جست دهی این گونه افزایش می یابد.در بن گونه های جنس صنوبر، گونه صنوبرلرزان درشرایط طبیعی قابلیت تولید ریشه جوشی خوبی داردوتوسط بذر گسترش می یابد.این گونه برخلاف سایر گونه های صنوبرقابلیت جست دهی ندارند.

اغلب این گونه همراه با بلوط مشاهده میشود و در مناطق مرطوب گسترش دارد (Nagy and Ducci, 2004). مطالعۀ حاضر اطلاعات ارزشمندی را در زمینۀ ویژگیهای تنوع ساختاری با استفاده از شاخص ساختاری ترکیبی در اختیار قرار میدهد تا با محاسبۀ این شاخصها و شناسایی وضعیت موجود این گونه و مقایسه با تودههای سایر گونهها در راستای اصلاح یا حفاظت تنوع ساختاری جنگلهای ارسباران بهسوی وضعیت ایدهآل گام برداشته شود. نیمههای شب تا دم صبح هوا سردتر میشود و کمترین دما در این دوره حدود ۶ درجهی سانتیگراد است.

دیدگاهتان را بنویسید