مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ بهمن ۱۳۳۱ نشست ۶۷ – ویکینبشته

از کلیه اراضی جنگلی جلگههای شمال نقشهبرداریکند و حدود آنها را مشخص سازد. قارچ ها در خاک و آب به سر می برند و در مناطق جنگلی و بارانی رشد می کنند. مسکونـه ها شامل یکتعداد مجموعۀ تعمـیرات بزرگ بشمول یک ارگ سه هکتاری هست که دربر گیرندۀ یک قصر(؟) و یکتعداد تعمـیرات بزرگ است.دراینجا همچنان یک معبد، قصبات مس و یک گورستان وجود دارد کـه شامل بیش ازیکهزار اسکلیت است. این واحدها بین المللی نبودند، بلکه شامل واحدهایی می شدند که مسئول پشتیبانی از واحدهای ذکر شده در بالا بودند؛ مانند تدارکات، مهندسین، انتقال، واحد پشتیبانی بهداشت و درمان، یگان های خنثی و غیرفعال کردن مواد منفجره، پایگاه هوایی در فرودگاه قلعه نو و واحد پشتیبانی از پایگاه نظامی در قلعه نو.

باستان شناسان روسی بکما را بیک دورۀ بین اواخرهزارۀ سوم و پایـان هزارۀ دوم تخمـین مـیکنند. یـافته های این مراحل مـیتواند بطورمشخص با یـافته های از ساحات بعدی بکما مانند جرکوتن مقایسه شود. مردمان این فرهنگ کـه درسراسروادی دریـای کابل که تا سوات وماورای آن گسترده بودند، بخوبی مـیتواند با هندو- ایرانی ها یـا بخصوص هندو- آریـائی ها مرتبط باشند، طوریکه اکثرا حدس زده مـیشود. جالب است بدانید که کیمن های جوان طعمه خوبی برای آناکوندا و پلنگ ها هستند! وی ادامه میدهد: این درحالیاست که اعتبارات شهرستان بهزحمت کفاف هزینههای جاری را میدهد و نمیتوانیم از این اعتبارات، برای خرید آفتکشها استفاده کنیم و نتیجه این درخواستها و پاسخهای بیاثر، نابودی تدریجی جنگلهاست.

نمونـه های فرهنگ مادی آن مسیرخود را بطرف شمال، جنوب وغرب باوده اند. در زندگی انگلی موجود انگل از میزبان به عنوان منبع غذایی استفاده می کند مانند پشه ها که نیش خود را از درون بدن حیوان دیگری فرو می برند و خون آن ها را می مکند . درسپالی مردگان درون دخمـه (کانال) های داخل مسکونـه، غالبا درزیرخانـه ها دفن شده وحدود 200 تدفین یـافت شده است. مـیسن باستان شناس روسی توجه را بـه ظهورصلیب شکسته درمرغزار تاخیربای بحیث یک مایـه (موتیف) به منظور سفالی جلب مـیکند، عین مایـۀ کـه دربعضی قبرهای گورستان تولخار نیز یـافت شده است.

باستان شناس روسی یـافته های مقبره های چوبی (سروبنایـا) را بامتداد سلسله کوه های کوپیت داغ درشرقپین وهم باصطلاح فرهنگ تازاباغیـاب (نیمۀ اول هزارۀ دوم ق م ) مربوط پائین آمودریـا گزارش داده کـه نشاندهندۀ رابطۀ آشکاربا فرهنگ قبرچوبی است. اما طوریکه (فکرمـیکنیم) مـیدانیم درجریـان نیمۀ اول یـا اواسط هزارۀ دوم، هندو- ایرانیـها (وخاصتا هندو- آریـائیـها) درسرزمـین های بکما مستقرشده یـا حد اقل ازطریق آن عبورمـیکنند. فرهنگ مقیمـی مردمان بکما با فرهنگ هندو- ایرانیـها تطابق ندارد، طوریکه ازآثارخودشان معلوم است. بآنـهم وسوسه انگیزاست کـه دوره های اولیۀ بکما را قدیمتردانست.

تصور کنید که چشم غیر معتاد با آن تلالو شفق برقی یخهای بلوری که چشم را خیره مینماید چگونه زیر پای خودرا میتواند ببیند، و از مشی خود مطمئن باشد! وضع عمومی مردم خوب نیست این است که سرچشمه اصلاحات امنیت یعنی همان نعمتی که بدون وجود آن کوچکترین انجام کارمفید میسرنیست طبق آمال وخواسته مردم وجودندارد تحریک بیگانگان وفقرعمومی دست بهم دادهاند وهرروز درگوشهای ازاین مملکت قتل وکشتار وغارت صحنههای رقت آوری را بوجودمی آورد ویقین دارم اگربایک تصمیم جدی وعاقلانه مرتکبین این وقایع بسختی مجازات نشوند دامنه آن وسیع خواهدشد ودیگربه آسانی رفع آن امکان پذیرنخواهدبود. داور نامدار افزود: هر ساله با آفت «پروانه دُم قهوهای» عملیات مبارزه در استانهای مختلف کشور از جمله آذربایجان شرقی و اردبیل صورت میگیرد ولی حالا ما اهمیت مقابله را بیشتر میدانیم و معتقدیم مقابله با این آفت که طبیعتاً خسارتهایی به جنگلها وارد میکند اگر امروز هزینه کنیم فردا در حفظ جنگلها سربلند خواهیم بود.

ماده 2 ـ نيروهاي انتظامي و مأمورين سازمان محيط زيست و ساير مراجع مكلفند همكاري لازم را جهت حفظ ذخاير مذكور با سازمان جنگلها و مراتع كشور معمول دارند و مدمورين انتظامي موظفند به محض اطلاع از قطع غير مجاز ذخاير جنگلي و وقوع جرم مشهود نسبت به جلوگيري از فرار متهم و امحاء آثار جرم اقدام كنند يا در صورت مشاهده مقطوعات و مواد مستحصله از آنها مراتب را صورتمجلس نموده، ضمن ضبط مقطوعات و مواد مستحصله، متخلف را به مرجع قضائي معرفي كنند و نزديكترين واحد اداره منابع طبيعي را جهت تحويل گرفتن مواد و تعقيب پرونده مطلع نمايند.

3. شهرسازی: علاوه بر اینها، به منظور ایجاد دسترسی به خوده این درختها، جادهها ساخته می شوند؛ که دوباره باید درختها قطع شده و به جادهها تبدیل شوند. در جاده مرزی که از جلفا به سمت پارسآباد مغان میرود، در هر روستا و آبادی قهوهخانه و مغازههای کوچک بهترین فرصت برای کمی استراحت و گپ و گفت با مردم بومی است که باید آن را غنیمت شمرد. در وجه تسمیه آن باید گفت که ریشه جوند بادغیس اساسآ همان واژه جوین است که بعدآ شکل جوند را به خود گرفتهاست و بعضآ گفتهاند گویان بادغیس کهن که بعدآ تبدیل به جوین و جوند شدهاست اساسآ نامی بودهاست منسوب به نام یکی از حکمرانان آن ناحیه.

جهت اثبات این نظر، ریگویدای هندو- آریـائیـها مـیگوید کـه هندیـان قدیمـی هردوشیوۀ خاکسپاری (تدفین) و سوختاندن را اجرا مـید. درمارگیـانای قدیم درساحۀ تاخیربای 3 درپهلوی خاکسپاری “عادی” بکما، آثار قسمـی سوزانیدن دیده شده است. درساحۀ تولخار، یکتعداد قبرهای با بقایـای اجساد سوزانیده یـافت شده است. یک مظهرمشابه درساحۀ نزدیک بکما سپالی یـافت شده است. جای دیگری کـه اشیـای مربوط بکما پیدا شده شـهداد درایران شرقی نزدیک کرمان است. عین تاریخ نسبتا ناوقت تردرمقایسه با دورۀ بکما نیز حتما به قبرها وساحات مربوط بـه تاجکستان داده شود کـه غالبا حاوی کاشیـها یـا یـافته های دیگری اند کـه با دوره های آخری مراحل بکما سپالی ربط دارند.

چیزمـهم اینستکه مرغزار تاخیربای یکی از مرغزارهای “جوانتر” بکما درمارگیـانا بوده و ساریـانیدی آنرا دربین آخرین مسکونـه های بکما قرارمـیدهد. کتاب جنگل عنوان یکی از قدیمیترین و مشهورترین کتابهای کودک است که ریشه در افسانههای آسیایی به خصوص ریشه در هند دارد. در کنار ارس هوا شرجی میشود. به سه برابر خود رودخانه میرسد محاصره میشود. کافی است مسیر جاده کلیبر به قلعه بابک که در انتها به عاشقلو میرسد را دنبال کنید.

باستان شناسان دیگرمـیل دارند بکما را بدورۀ بین 2000 و 1500 ق م محدود سازند. مراحل اولیـه شامل یک قلعۀ مربع 82 متری بامتداد جنوب آن با برجهای مدوراست کـه نشاندهندۀ یک تاریخ نسبتا بعد تردرانکشاف بکما مـیباشد. بآنـهم رابطۀ مراحل بعدی آن با بکما روشن شده است. لذا احتمال مـیرود کـه آخرین مراحل بکما درمارگیـانا (مرغزارتاخیربای) مربوط بدورۀ بین 1700 و 1500 ق م باشد. عسکروف درون بین سالهای 1969 و 1974 کاوش شده است. بامتداد دریـای کافرنـهان نزدیک بیشکنت نیز اجساد نظر بـه جنس ایشان برجانب راست یـا چپ دفن شده اند، اما با آتشـهای کوچک برپا شده درون اجاقهای مربع به منظور مردان ودایروی به منظور زنان.

اجساد طوری دفن شده اند کـه مردان اکثرا بجانب راست و زنان بصورت عام بجانب چپ ایشان قرار دارند. لذا بصورت عام، بکما را مـیتوان دردورۀ بین اواخرهزارۀ سوم و نیمۀ هزارۀ دوم ق م قرارداد. چیزقابل توجه بارتباط پایـان بکما عبارت ازیـافته های ساحۀ یـاز است. جرکوتن یک ساحۀ بزرگ بوده و بیش از100 هکتاررا دربرمـیگیرد. چیزقابل توجه عبارت از دریـافت چندین اسلحه درون قبرهای سپالی و جرکوتن است. یک ساحۀ مـهم درشمال آمودریـا عبارت از سپالی تپه هست که توسط ای. درساحات مختلف، تومولی (تپه) ها یـاد آور تدفین های نوع- اندرونو را مشخص مـیسازد. جنگل آمازون در قاره ایالات امریکا قرار دارد که بسیار بزرگ هست و انبوه جنگل ها در آن قرار دارند به گونه اي که هنوز تمام قسمت هاي آن توسط انسان ها بدون دیدن باقیمانده هست.

این تونل میتواند یکی از بهترین مقاصد ماه عسل در ایران برای زوجهای ماجراجو باشد چرا که وارد شدن به این تونل و بالا رفتن از آن کمی خطرناک است و سرمای آن میتواند کمی شما را اذیت کند اما شک نکنید میتواند یک ماه عسل خاص و جذاب را برای شما رقم بزند و شما این را زمانی خواهید فهمید که وارد تونل شده و در آن با چشم اندازی باشکوه قدم میزنید. یک زایر کوریائی بنام هیشاو که اینقسمت جهان را در حوالی 727 م پیموده، باین ارتباط میگوید که در آنروزها تمام سرزمینهای شرق افغانستان تحت کنترول ترکها بوده، درحالیکه حاکمان نیزبودیست شده بودند.

هرودوتس همچنان دربارۀ دفن شاهان سکائیهای شمال بحیرۀ سیاه درسرزمینهای دورشرق سخن میگوید. سایر آثارسوختاندن اجساد نیزازعصربرونزصحرا درگورستان تاش تپه شمال سیردریـا بدست آمده است. رادیوکاربن، محل را درمراحل بکما درسپالی تپه حدود 1750 ق م قرارمـیدهد. لذا معلوم مـیشود کـه وغای درون یک مرحلۀ نسبتا بعدی انکشاف بکما شامل بوده و این مرحله چندان بعد ازآغاز هزارۀ دوم نیست. شکی نیست در صورت توجه بیشتر میتواند به قطب گردشگری شهر آمل تبدیل شود. تاج پوشش جنگلهای ارسباران، زیاد و در بعضی از مناطق، توده ها خیلی فشرده اند.

برخی از این عرصه ها در داخل جنگل جزء مستثنیات اشخاص است که قبل یا بعد از این قانون برخی ها مجوز دارند و از مقامات محلی مجوز گرفتند. بودا در قرن ششم قبل از میلاد می زیست . محافظت از این آبوخاک وظیفه انسانی همه ماست خصوصا در شرایط خشکسالی کنونی که آتشسوزیهای گاهوبیگاه باعث تخریب این منابع ارزشمند میشوند. یکی تلقیح برضد سل بوسیله ب ث ژ که تاکنون درحدود۲۶۳۰۰۰ نفرازاطفال وکودکان مدارس که نسل آتیه را تشکیل میدهند مورد تلقیح قرارگرفته انداین تلقیح به تدریج طبق برنامه معینی در کلیه شهرستانها عملی خواهدشد واینک اکیپهای مخصوص باستان هفتم اعزام شدهاند که اطفال وجوانان محلهای ضروری را برضدسل تلقیح نمایندبدیهی است کسانی که بوسیله ب ث ژ تلقیح میشوند درشرایط معمولی زندگی بیماری سل مبتلا نخواهندشدواین خودقدم بسیاربزرگی است که ازطرف وزارت بهداری برای حمایت ازنسل آینده برداشته شده ومی شود.

دیدگاهتان را بنویسید