سنگهای ارزشمند مهمترین محصول نهبندان هستند

موسی میگوید: «آنجا همان است که در جستوجوی آن بودیم»، ولی چون دوباره به برخوردگاه دو دریا (جای زنده شدن ماهی) میرسد، شوقی برای نوشیدن از آب مفروض نشان نمیدهد، بلکه از یافتن آن مرد (عَبْداً مِنْ عبِادِنا) شاد میشود و میکوشد از وی رخصت همراهی بگیرد تا از چشمه دانش او بهرهمند گردد. موسی او را همراهی کرد و آن دو بسی سخنها با همدیگر گفتند و ظهور پیامبر اسلام را یاد کردند و آن مرد موسی را از مصیبتهای خاندان پیامبر آگاه ساخت و هر دو سخت بگریستند.

داستان به نقل از تفاسیر و مآخذ امامی چنین روایت میشود که چون پیامبر قریشیان را از داستان اصحاب کهف آگاه ساخت (سوره کهف مکی است)، گفتند ما را آگاهساز از دانشمندی که موسی به نزد وی شد و فرمان یافت از او پیروی کند. بنای نخستین ارگ به سده هشتم هجری بازمیگردد که بنای بزرگ ناتمامی با هدف اولیه ساخت مسجد ساخته شد. این بنا در کنار دو سرو کهنسال که قدمت آن ها به ۹۰۰ تا ۱۱۰۰سال میرسد قرار دارد.

موسی گفت آن مرد که در کنار تختهسنگ خفته بود، همان است که میجوییم. آن دو، راهِ رفته را بازگشتند و مرد را در آنجا در حال نماز یافتند. و آن مرد خضر بود ـ داستان تا پایان ادامه مییابد. بندهخدا تاکید کرد: اگر پلهای اتصال جاده پشت سپاهانشهر به سمت شهر ابریشم احداث و ادامه آن به سمت کمربندی کلیشاد و بزرگراه ذوب آهن، تکمیل شود آنگاه میتوان ورود کامیون و تریلی به داخل شهر اصفهان از محور شهید دستجردی به سمت صفه و اقاربپرست را ممنوع کرد. این هتل در منطقه ای دنج و آرام و به دور از هیاهو ساخته شده است.

تنوع پوشش گیاهی و محصولات کشاورزی این منطقه بسیار جالب توجه است. موسی پیش خود خوار شد و دانست که خطا کرده است و هراس بر او چیره شد. میگوید: پس از لشکر راندن اسکندر به مغرب، وی آوازه «آب حیوان» را شنید که در ژرفای تاریکیهاست؛ و بر آن شد که بدان ره پوید و بهره برگیرد. این دشت جزو حوضه آبریز آجی چای به شمار می رود. پررنگترین ویژگی سپیدان که سبب جذب گردشگر به این شهرستان میشود، طبیعت آن است. خرابههای ربع رشیدی باقیماندة ساختمانهای عظیمی است كه در زمان ایلخانیان به همت رشید الدین فضل الله وزیر نامـی ایـران در محلة ولیانكوی باغمشة تبریز ساخته شد.

گزارش مفصلتر را در میان مآخذ فارسی موجود، ظاهراً نخستین بار حکیم ابوالقاسم فردوسی (ح ۳۲۹ـ ح۴۱۶ق/۹۴۱ـ ۱۰۲۵م) داده است که مانند مآخذ بعدی، خضر را در کنار اسکندر دارد. این چشمه در کنار باغهای سیب، جاذبهای زیبا خلق کرده است. آریانا فهرست در خور توجهی از محدّثان بزرگ اسلامی ارائه میدهد که داستان آب حیات را به صورتی که نزد عامه مردم معروف است نمیپذیرند. آنچه سرچشمه پدید آمدن اندیشه آب حیات در فرهنگ اسلامی میپندارند، آیاتی از سوره کهف است: یادآر آنگاه که موسی به شاگرد خود گفت من پیوسته راه میروم تا به برخوردگاه دو دریا برسیم یا همچنان راه را تا زمانی دراز دنبال کنم.

اصغر من ورق لسان الثور و لونه الی البیاض مشوک الاطراف. و یاد فضایل آلمحمد (صلیاللهعلیهوآله) کردند چندانکه موسی گفت: کاش من از آل محمّد میبودم. پس او را سلام داد و گفت: آمدهام تا بیاموزی مرا از آنچه آموختهاند تو را صواب و راست. پس ده هزار بارگی همراه با توشه مورد نیاز بر گرفت و با دو «مُهره» که چون در شب تیره آب بیند، چون آفتاب بتابد، یکی را خود برداشت و دیگری را به خضر داد که راهنمای او بود.

خنکی مطبوع هوا و سرسبزی، نشاطی مضاعف به این شهر می بخشد. در این فصل بورالان میزبان پرندگان مهاجر است. پس به جانشین خود یوشع بن نون گفت خدا مرا فرموده است که در برخوردگاه دو دریا مردی را دیدار کنم و از وی چیز بیاموزم. محمداعلی بن علی تهانوی، کشاف اصطلاحات الفنون، به کوشش آلویس اشپرنگر، کلکته، آشیانک سوسیئتی آف بنگال، ۱۸۶۲م، ۲/۱۵۵۰. طبری، محمد بن جریر، تاریخ الطبری، ج ۱، ص۵۷۷ ۵۷۸. داستان رفتن او به جستوجوی آب حیات، از میان مآخذ موجود، گویا نخستین بار در تاریخ الرّسل و الملوک محمّد بن جریر طبری (۲۲۴ـ ۳۱۰ق/۸۳۹ ـ۹۲۲م) آمده است.

و خضر همه روز در بیابانها گردد و الیاس در میان دریاها گردد تا کسی که راه را غلط کرده بود، به راه باز آرند، و شب به سدّ ذوالقرنین روند و تا روز آنجا عبادت کنند خدای تعالی را، و تا قیامت شغل ایشان است». نویسنده پس از شرح گردش و جهان گشاییهای وی در سراسر گیتی (ایران، هند، چین و تبّت، که «همه جای زمین رام او شد») میگوید: آنگاه از آن سوی قطب شمال وارد ظلمات گشت چنانکه خورشید در جنوب (او) بود، و همراه ۴۰۰ تن به جستوجوی چشمه جاودانگی (عین الخُلد) برآمد.

موسی گفت مرا به یاری خدا فرمانبردار خواهی یافت. خدا به جبریل وحی فرمود که موسی را دریاب که نابود شده است. خضر به درون تاریکی فرو رفت و آب حیات را یافت و سر و تن با آن بشست و «بخورد و بیاسود و برگشت زود» و «اسکندر سوی روشنایی رسید». بالاتر از این چشمه ، سنگ بزرگ مکعبی است که گویند کیخسرو بر بالای این سنگ رفت و آخرین نصایح خود را به سپاهیانش مبنی بر اینکه آنها بیدرنگ از اینجا باید او را ترک و بازگشت نمایند زیرا این سفری بی بازگشت خواهد بود و او از انظار سپاهیان ناپدید خواهد شد و مخاطرات بسیاری بر سر راه خواهد بود .

چون به برخوردگاه آن دو رسیدند، ماهی خود را فراموش کردند و آن ماهی راه دریا گرفت و در آب شد. به او بگوی که در برخوردگاه دو دریا در نزدیکی تختهسنگ، مردی داناتر از توست؛ به نزد او شو و از وی دانش بیاموز. کاروانسرای عباسی، مسجدجامع، مسجد آجری، مسجد معصوم، مسجد تالار، بازار قدیمی شهر، مزرعه حاج حسن، مسجد قدمگاه، مسجد خواجه، قلعه بزرگ یکلنگی از جمله مکانهای تاریخی این شهر است که بعضی از آنها در آثار ملی به ثبت رسیده است. مبارزه با خائنین و متنفذین شهری، همکاری با جراید ملی و دفاع از حکومت ملی عمدهترین اهداف نشریه سپهر بود.

تابلویی با نام “چشمهایش” که در آن تصویرساده زنی با چشمهایی گیرا به تصویر درآمده بود. ابوالفدا اسماعیل، قصص الانبیاء، به کوشش عبدالقادر احمد عطا، بیروت، المکتبة الاسلامیه، ۱۴۰۱ق، ۲/۱۳۱ـ۱۴۱. تفسیر نمونه، جمعی از نویسندگان، زیر نظر ناصر مکارم شیرازی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ج ۲، ۱۳۶۳ش، ص ۴۷۸ـ۴۸۴. دائرةالمعارف الاسلامیه، ۲/۶۰۴ ـ ۶۰۸، ۸/۳۴۷ـ۳۵۶. دائرةالمعارف فارسی، ذیل اسفندیار. فرجالله بینش از طرفداران سرسخت شاه بود و نسبت به حزب توده کینهای عمیق داشت، با توجه به شخصیت بینش میتوان محتوای نشریه اش را حدس زد. مسجدی که در مجموعه شاه نعمتالله ولی قرار گرفته است، در قرن نهم هجری و به دستور خانش بیگم، خواهر شاه طهماست ساخته شده است.

دیدگاهتان را بنویسید