راهنمای سفر به جنگلهای ارسباران

تعداد آنـها درافغانستان قبل از1979 حدود 20 هزارتخمـین زده شده است. در1996 تعداد آنـها درپاکستان حدود یک ملیون تخمـین مـیشد. تعداد آنـها مطابق تخمـین 1989 حدود 1.5 ملیون است. بهای چهار کیلو پسته شکسته شده در بازارهای محلی بادغیس حدود چهارهزار و ۲۰۰ افغانی است، اما سال گذشته چهار کیلو پسته بیشتر از نه هزار افغانی خرید و فروش میشد؛ این یعنی کاهش شدید در بهای پسته رونما شده است. آنـها بطورعنعنوی توسط “بیگانگانی” بنام سادات (مفرد – سید)، رهبری مـیشوند کـه ادعای نسب از پیـامبردارند.انیکه تعلیمات مذهبی دارند، لقب شیخ را کمائی مـیکنند.

گویندگان کاتی مشابه بـه اکثرکافران دیگر یک جامعۀ کاملا تساویگرا را حد اقل درون بینانیکه “آزاد” اند تشکیل مـیدهد. آنـها یکجا با تیموریـها و بعضی گروههای دیگر(باصطلاح ایماق دیگر) یک گروه نسبتا متمایزرا درتپه کوههای غرب افغانستان مرکزی مـیسازند. آنـها بطوریکجائی یک گروه بزرگ را مـیسازند. بآنـهم بتعقیب شکست ایشان توسط امـیرعبدالرحمن خان درجنگی کـه چندین سال ادامـه یـافت (1890- 93)، پشتون ها آنـها را بداخل کوهها راندند. درحقیقت، یکتعداد استخوانـهای اسپ کـه در کیلیلی، تایپ و تاخیربای یـافت شده اند، مـیتواند نمایـاندۀ ارابه نیزباشند.

هزاره های ایماق کـه درشمال شرق هرات زندگی دارند، ازنگاه تباری مربوط بـه هزاره های افغانستان مرکزی اند، اما اینـها شیعه نبوده و سنی اند. این گروه از چهار ایماق متشکل شده کـه شامل چهار قبیله (جمشیدیـها، هزاره های ایماق، فیروزکوهیـها و تایمنی ها) اند. چرا در عصر آگاهی بشر خاطرات جنگل پر از قصه های آتش است که از انسان بر می خیزد؟ این واقعه موجب بروز برخوردهای مسلحانه میان نیروهای چهارگانه سران انقلاب شد و به قوای دولت مرکزی، که با حمایت تسلیحاتی و شرکت افسران انگلیسی به سوی رشت حرکت میکردند، امکان داد تا به سهولت گیلان را به تصرف درآورد.

مستقیم راه را ادامه بدهید تا به میدان امام رضا برسید. موضوع اول که می توان نام آن را قلب رمان دانست، به تصویر کشیدن مراحل رشد و نمو شخصیت و افکار تورو و سایر شخصیت های داستانی کتاب جنگل نروژی است که هدف اصلی نویسنده بوده و باعث شده تا رمان جنگل نروژی در دسته رمان تربیتی از نظر صاحبنظران قرار بگیرد. ببخشید کارگشایی اگر کردهام هر کس گفت از وکالتم صرفنظرمیکنم بهرحال خواهش کردم که از هر ده نفری یک نفر انتخاب بشوند مطالب همانطوری بود که آقای دکتر معظمی فرمودند راجع به اختیارات و فرمایشات آقای دکتر بقایی هم صحبت کردند تصدیق میکنم ولی چون بنده همان جلسه هم باحضورآقای دکتر مصدق عرض کردم و مذاکره شد ایشان گفتند بزور اختیارات را پس نمیدهم من هم تایید کردم ایشان را گفتم خیال نمیکنم کسی در این موقع بخواهد بزوراختیارات را از شماپس بگیرد شماهرکدامش را بخواهیدهیچ چند ماده اش را شمردند گفتنداینها اصولامنتفی است و کاری به آنها ندارم اینهاراردمیکنم و راجع به آنهاصحبت شد که کلیه لوایح درظرف یکهفته ۱۵ روز بیایددرکمیسیونهای مجلس و رویش مطالعه میشودهرکدام که تصویب کردند بدولت ابلاغ شود و اگر درکمیسیون تصویب نکردندبا این قید که ظرف ۱۰ روز ۱۵ روز ضرب الاجل داشته باشد و اگر جریان قانونگذاری وقفهای در کارایجاد بکند اتوماتیکمان خود بخود دولت آن قانون را اجرا کند قراربود که جلسه بعد هم برویم و این کار را با آقای دکتر مصدق تمام بکنیم ولی چون یک مخالفتهایی پیش آمد و صحبتهایی پیش آمد که نگذاشتند تشکیل شود و دیگر این جریان پیش نیامد که ما برویم با ایشان صحبت کنیم که خودشان یک قسمت از اختیارات را واگذارکنند.

نام دلچسپ دیگر گندهاری هست که بطور مستقیم مـیتواند با گندهارا ربط داده شود کـه ازمنابع بعدی هندی و متنـهای قدیمـی شناخته مـیشود. ولایت بادغیس بخاطر کوهستانی بودن آن بویژه در نواحی جنوب غرب و جنوب شرقی مناظر زیبای طبیعی زیادی دارد که میتوان از بند سبزک که پوشیــده از درختان ارچهاست و چشمههای آب فراوان نیز دارد نام برد.دره جوند و آب استاده آن که مشهوربه آب(پوده)است یکی دیگر از مناظر طبیعی بادغیس است.دریای مرغاب که یکی ازپرآبترین دریاهای افغانستان است که در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس موقعیت دارد.

اگر به کنگرهٔ برلین برای جانبداری عثمانی رفته بود پس چرا چماق دوستی خود را اول به کلهٔ او زد؛ و جزیرهٔ قبرس را از دست او گرفت! یادگیری موضوعی جدید همیشه بخش جذابی از زندگی را تشکیل میدهد؛ خصوصا وقتی این یادگیری با قرار گرفتن در مسیری مشخص، سرراست و با راهنما همراه باشد. مقامات برزيلي در ابتدا سعي در برقراري ارتباط با اين گروهها داشتهاند اما هماكنون تلاشهاي آنان متمركز بر حفاظت از اين گروههاي دورافتاده است. اکثریت این مجسمـه ها با ورود اسلام تخریب مـیشود، اما بعضی ازآنـها درمجموعه های اتنولوژیکی جهان باقی مانده است.

بآنـهم نسب مـهم بوده و ازبین گروههای کاتی چند مجسمۀ چوبی عظیم اجداد باقی مانده کـه بشکل مردان و زنان ایستاده یـا نشسته، یـا مردان اسپ سوار بـه تصویرکشیده شده اند. کاتی درمناطق شمالغرب و بخصوص درشمالشرق نورستان صحبت مـیشود. آنـها بصورت عام نیمـه کوچی بوده و بخصوص فیروزکوهی ها بخاطریورت (خیمـه) های نمدی مخروطی کـه درآن زندگی مـیکنند، شناخته مـیشوند. این تماسها همـیشـه صلح آمـیزنبوده است، لذا گویندگان وایگالی و اشکون یک فرهنگ کاملا نظامـی را رشد داده اند کـه درآن شـهرت مـیتواند بواسطۀ کشتن دشمنان بدست آید.

داکتر برتانوی بنام سُرجورج سکات رابرتسن قسمت اعظم وقت خویش را درجریـان اقامت طولانی دربین کافرها درون 1890/91 درهمـینجا مـیگذراند. اما جنگهای اخیرساختارجامعۀ هزاره را تغییر داده و قسمت اعظم قدرت حالا دردست رهبران جدید مذهبی و احزاب سیـاسی قرار دارد کـه مـهمترین آنـها حزب وحدت اسلامـی است. مطابق مورخ عربی، الطبری (839- 923 م)، اردشیر قسمت بزرگ ایران شرقی را بشمول ساکاستان (سیستان) و بکتریا تسخیرمیکند. به هیچ وجه زمان طلوع خورشید در این جزیره را از دست ندهید.

موسسه منابع جهانی (WRI) تخمین میزند که بخش عمدهای از جنگلهای بومی باقیمانده در کانادا، آلاسکا، روسیه و حوضه شمال غربی رود آمازون واقع شده است. امروزه تبدیل جنگلهای بکر به جنگلهای صنعتی قابل توجیه نیست و نگهداری آنها حتی از نظر اقتصادی نیز توجیه پذیر است. آمازون شامل کشورهای برزیل، کلومبیا، اکوادور، گویانا، پرو و سورینام می باشد هرچند برزیل بیشترین سهم از جنگل را دارد و این موضوع جنگل آمازون را تهدید کرده چرا که دولت برزیل از اوایل قرن بیستم تا به امروز، نزدیک به 2000 کیلومتر مربع از جنگل را جهت استفاده های مختلف نابود کرده است.

شاپور در360 م شهر امیدا (دیاربکر) درترکیه شرقی فعلی را ظاهرا بکمک سربازان شیونایت محاصره میکند. بعدا آنـها ازجنوبشرق ایران فعلی بداخل بلوچستان پاکستان رفته اند. کنفدراسیون باصطلاح براهوی درسدۀ هفدهم ایجاد شده وتا نیمۀ سدۀ هجده شامل تقریبا تمام بلوچستان شرقی وبندرمعاصرکراچی مـیشود. واحدهای اقامتی شامل کلبه های چوبی، کلبه های سنگی و کلبه های کاهگلی هستند. چون هیچ مدرکی وجود ندارد کـه کامبیزیس، پسر و جانشین کوروش (530- 522 ق م) گاهی درشرق کمپاین نموده باشد، این سرزمـینـها باحتمال قوی درزمان کوروش یـا قبل ازآن شامل امپراطوری شده اند. زبان دیگرپراسون است. این زبان توسط یک گروه کوچک دریک وادی منزوی با گویندگان کاتی درشرق وغرب صحبت مـیشود.

دیدگاهتان را بنویسید