حیوانات آمازون: 30 گونه نادر و خطرناک – علوم پایه – 2022

3چوب درختان جنگلی در ساختمان سازی، تهیه کاغذی و تهیه یوسایل منزل کاربرد دارد. زغال بلوط، آتش زدن سرمایه ملی سودجویان از هیچ تلاشی برای از بین بردن جنگلها برای منافع شخصی مثل تغییر کاربری زمینها به مسکونی و تجاری دریغ نمیکنند، اما بسیاری دیگر نیز با قطع درختان بلوط برای تهیه زغال بهدنبال سوداگری هستند. اما طوریکه (فکرمـیکنیم) مـیدانیم درجریـان نیمۀ اول یـا اواسط هزارۀ دوم، هندو- ایرانیـها (وخاصتا هندو- آریـائیـها) درسرزمـین های بکما مستقرشده یـا حد اقل ازطریق آن عبورمـیکنند. یـافته های مارگیـانا بطورواضح نشان مـیدهد کـه بکما انکشاف فرهنگهای عصربرونزمـیانـه هست که درهزارۀ سوم درسرزمـین های غرب ترکمنستان فعلی درخشیده است.

ازگفته های فوق روشن مـیشود کـه بکما اولا درمرغزارمرو انکشاف نموده و بعدا بـه افغانستان شمالی وماورای آن گسترش یـافته است. لذا معلوم مـیشود کـه وغای درون یک مرحلۀ نسبتا بعدی انکشاف بکما شامل بوده و این مرحله چندان بعد ازآغاز هزارۀ دوم نیست. یک کتیبه دو زبانـه یونانی- آرامـی (کندهار1) در1958 دربالای یک تخته سنگ بزرگ درون شمال کندهارکهنـه (درجنوب افغانستان) یـافت مـیشود (شکل 6). متن دیگرموریـان، فقط دریونانی و نقش شده دربالای یک قطعه سنگی نیزدرکندهاردر1963 یـافت مـیشود.

بارش باران در جنگل های ارسباران بیشتر از میانگین بارش سالانه در بقیه مناطق شمال غربی ایران است. تومولی های مشابه ازساحات باصطلاح فرهنگ وخش بامتداد دریـای وخش درون تاجکستان یـافت شده است. بعلاوه، بعضی خاکسپاریـها نوعی انتروپولوژی (مردم شناسی) را نشان مـیدهد کـه مشابه یـافته های فرهنگ اندرونو درشمال است. کاربرد موازی خاکسپاری و سوختاندن نیزدرجنوب هندوکش دربین بقایـای بنام فرهنگ گورستان گندهارا یـافت شده هست که بصورت عام مربوط بـه هزارۀ دوم و اوایل هزارۀ اول ق م است. لذا بصورت عام، بکما را مـیتوان دردورۀ بین اواخرهزارۀ سوم و نیمۀ هزارۀ دوم ق م قرارداد. اجساد طوری دفن شده اند کـه مردان اکثرا بجانب راست و زنان بصورت عام بجانب چپ ایشان قرار دارند.

باستان شناسان دیگرمـیل دارند بکما را بدورۀ بین 2000 و 1500 ق م محدود سازند. می دانم کمکی ارزشمند را به رایگان یا به بهایی بسیار اندک از دیگران دریافت خواهم کرد. آریما میگوید:ما صلح را پذیرفتیم زیرا آنها گفتند که از سرزمین ما محافظت خواهند کرد. زیرا تنها 3 گونه از آنها در واقع کشنده هستند که قورباغه سمی تیری طلایی (golden poison arrow frog) خطرناک ترین آن هاست.

این نشان مـیدهد کـه شـهرکابل یـا حد اقل یک مسکونـه دراینجا حتما مربوط بـه دوران قبل از اسلام باشد. اما دراینجا بایدان دیگری باشند کـه اشیـای بکما را بـه محلات دوردست بامتداد سواحل عقیم مکران یـا آنـها را درقبرهای دروادی کویته مخزن یـا دفن نموده اند. دراینجا درجریـان هزارۀ دوم ق م، قرارمعلوم، کوچیگری بسیـارعام بوده است. با توجه به رفتار نامناسب در طبیعت اغلب آتش سوزی است. مـیسن باستان شناس روسی توجه را بـه ظهورصلیب شکسته درمرغزار تاخیربای بحیث یک مایـه (موتیف) به منظور سفالی جلب مـیکند، عین مایـۀ کـه دربعضی قبرهای گورستان تولخار نیز یـافت شده است. این بازهم حتما این فرضیـه را تقویـه کند کـه درآنزمان ایلامـی زبان عمدۀ بوده هست که درفلات کاربرد داشته و صحبت مـیشده است.

این نیز بطورنزدیکی با البسۀ نمایندگان افغانستان درنقوش پرسیپولیس ارتباط دارد. سرسنجاق نقرۀ سبک ایلامـی (که اصلا یک مـهراست) یـافت شده از گونور(که مفتخرانـه درپشت جلد مطالعات 1998 ساریـانیدی نشان داده شده)، بطورنزدیکی نشاندهندۀ یک تصویرمشابه دربالای یک گلدان نقرۀ ازنزدیک پرسیپولیس درجنوبغرب ایران هست که بطورمطمئین مربوط بـه 2200 ق م مـیشود. مردمان این فرهنگ کـه درسراسروادی دریـای کابل که تا سوات وماورای آن گسترده بودند، بخوبی مـیتواند با هندو- ایرانی ها یـا بخصوص هندو- آریـائی ها مرتبط باشند، طوریکه اکثرا حدس زده مـیشود. این همزیستی دراشکال مختلف دیده مـیشود. شهر اصیل و باستانی آمل جاذبه های طبیعی، مذهبی و تاریخی فراوانی دارد به همین علت همواره تعداد زیادی از گردشگران داخلی و خارجی برای بازدید از این جاذبه های فاخر به آمل سفر می کنند.

درمجموع، خصلت نظامـی تعداد زیـاد ساحات بکما نشاندهندۀ یک محیط کمترصلح آمـیزمـیباشد. یک مظهرمشابه درساحۀ نزدیک بکما سپالی یـافت شده است. طبق تحقیقات به دست آمده، طول عمر رودخانه آمازون 11 میلیون سال محاسبه شده است. سه طرف منطقه مذکور را نیز سه رود ارس در شمال، ایلگنهچای در غرب و کلیبرچای در شرق احاطه کرده است و سمت جنوب جنگل قاراداغ (ارسباران)نیز به ارتفاعات سایگرام محدود میشود. چگونه در آن سال ها مصالح تا بالای کوه آورده شده اند و چگونه قلعه ساخته شده است.

دیگران موسی کاظم و جانشینان او را تا امام یازدهم (حسن عسکری که در874 م میمیرد) میپذیرند. درساحات مختلف، تومولی (تپه) ها یـاد آور تدفین های نوع- اندرونو را مشخص مـیسازد. درنتیجه، پژوهش باستان شناسی ظهوریک فرهنگ بسیـارپیشرفته درمرغزارمرو و بکتریـای قدیم را دراواخرهزارۀ سوم روشن مـیسازد. جوین (جوند) بر دو ناحیه معروف در غرب افغانستان اطلاق میشده یکی در ساحهٔ خراسان و یا توابق بادغیس کهن و دیگر در مربوطات سیستان: اینجا از جوند یا جوین از اعمال بادغیس سخن گفته میشود، جوین یا جوند در قدیمترین منابع جغرافیایی عربی از شهرهای نیشاپور گفته شدهاست و مرکز آن را آزاد وار دانستهاند.

اولادۀ کاسی شامل شنواری ها است که امروز در ساحۀ جلال آباد (غرب پشاور) زندگی میکنند. تماسها با غرب هنوزهم بسیـارقوی بوده است. با نظارت دقیق از سوی یک ماهواره و همچنین برنامههای اجرایی منظم، برزیل این فرصت را دارد که ثابت کند آیا این راه برای کاهش هزینههای ناشی از جنگلزدایی کارآمد است یا خیر. بنابر اطلاعات دانشگاه کارولینای شمالی، درختان همچنین میزان آلودگی آب را با توقف آلوده شدن روانابها، کاهش میدهند. بعضی گروههای کوچک بیشتربطرف جنوب و جنوب شرق بـه وادی اندوس رفته و راه را به منظور عشایر خویش هموار مـیسازند کـه بزودی آنـها را بطورکتلوی دنبال مـیکنند.

لذا یکتعداد کالا و امتعه چینائی از طریق افغانستان فعلی به وادی اندوس و معکوس آن انتقال میگردید: اجناس غربی ازطریق بحربسواحل هند آورده شده و یکجا با اجناس هندی بشمال یعنی بجنوب آسیای میانه و به چین انتقال مییابد. دراین اواخرکشفیـات مـهمـی درشرق بکتریـا درجنوب تاجکستان فعلی صورت گرفته است. مناطق وسیع جنگلهای آمازون با آتش سوزی و جنگل زداییهای بی شماری که با هدف ایجاد زمین برای مزرعه انجام میشود ویران شده است. منابعی محلی در بادغیس میگویند جنگلهای پستهی ولایت بادغیس بهجای احیا و حفاظت از سوی حکومت، به کلانترین منبع درآمد مالی طالبان تبدیل شده است.

فصل اول آن دربرگیرندۀ لیست 16 سرزمینی است که مطابق متن توسط خدای عمدۀ زرتشتیان، اهورا مزدا آفریده شده است. آنها کوتل پولوسینا در هندوکش را پیموده و داخل ناحیۀ انتالوفو میشود که حالا اندراب خوانده میشود، در جانب شمال کوتل خاواک. چشمههای جنگل ابر: بیش از 30 چشمه در جنگل ابر وجود دارد که هرکدام از آنها به زیبایی از دل زمین میجوشد و در میان جنگل روان میشود.

در میان اسامی فیلم های ماجراجویی 2020، فیلم ماجراجویی اخبار جهان با بازی تام هنکس نیز قرار دارد. در آخر هم خوب است بدانید پل معلق که در میان باارزش ترین جاهای دیدنی آمل قرار دارد، در سال 1353 به فرست آثار ملی ایران افزوده شده است. موضوع بسیـاردلچسپ عبارت از یـافته های گونور، یک تکۀ سفال شکسته با علایم خط (الفبای) اولیۀ ایلامـی بی مربوط بـه اواخرهزارۀ سوم ق م است. یـافته های این مراحل مـیتواند بطورمشخص با یـافته های از ساحات بعدی بکما مانند جرکوتن مقایسه شود. ارتفاع بعضی از درختان مانند کاپوک به بیش از 61 متر می رسد و به دلیل پوششی که توسط سایبان ایجاد می شود ، نور خورشید بسیار کمی قادر به رسیدن به لایه های پایین جنگل استوایی است.

سایر آثارسوختاندن اجساد نیزازعصربرونزصحرا درگورستان تاش تپه شمال سیردریـا بدست آمده است. ارسباران ناحیه کوهستانی و جنگلی در شمال استان آذربایجان شرقی است، که از شمال کوه قوشاداغ در جنوب اهر تا رود ارس گسترده است. بآنـهم رابطۀ مراحل بعدی آن با بکما روشن شده است. باستان شناس روسی یـافته های مقبره های چوبی (سروبنایـا) را بامتداد سلسله کوه های کوپیت داغ درشرقپین وهم باصطلاح فرهنگ تازاباغیـاب (نیمۀ اول هزارۀ دوم ق م ) مربوط پائین آمودریـا گزارش داده کـه نشاندهندۀ رابطۀ آشکاربا فرهنگ قبرچوبی است. درساحۀ تولخار، یکتعداد قبرهای با بقایـای اجساد سوزانیده یـافت شده است. درقبرها بقایـای سگها، شترها و اسپ ها بطورواضح یـاد آورعصربرونزصحراهای شمال است.

ما با اطمـینان مـیتوانیم فرض کنیم کـه انتیومانند شـهزادگان/حاکمان هخا پارسی شرق قبل از او درون بکترا اقامت داشته است. بدون شک بعضی ازآنـها با شبکۀ مبادله ارتباط دارد کـه در سده های قبلی بوجود آمده و دراشیـای زیـادی کـه بطورآشکاردارای منشای بین النـهرینی بوده و درساحات بکما یـافت شده اند، نمایـانده مـیشوند. باین ارتباط ساحۀ وغای بسیـارمـهم است. این نیزبدین معنی هست که مراحل (تمدن اندوس) اولیۀ وغای کم وبیش همزمان با دوره های اولیـه بکما بوده است. لذا مردمان معرفی کنندۀ اشیـای بکما درسرزمـینـهای بلوچستان، بامتداد وادی اندوس و درصحرا های جنوب دشتهای ایران کیـها بودند؟

عین تاریخ نسبتا ناوقت تردرمقایسه با دورۀ بکما نیز حتما به قبرها وساحات مربوط بـه تاجکستان داده شود کـه غالبا حاوی کاشیـها یـا یـافته های دیگری اند کـه با دوره های آخری مراحل بکما سپالی ربط دارند. یـا مردمان دیگری درآن دخالت داشتند؟ این حتما نشان دهندۀ یک همزیستی اولیـه بین دامداران هندو- ایرانی شمال و مردمان مقیم غیر هندو- ایرانی بکمای جنوب باشد. نفوذ شمال شامل انواع سفالی دستکاری با تزئینات حجاری و سایراشیـا بشمول کارد های فلزی با پشت منحنی، منشای آشکارآسیـای مـیانـه دارد. اکثریت سفالیـها دستکاری اند.

دیدگاهتان را بنویسید