جنگل چیست ، چگونه شکل می گیرد و چه فوایدی دارد؟

وزیر محیط زیست برازیل ایزابلاتی شیرا، از بین بردن جنگلات را با کمله “جرم” یاد کرده میگوید که دولت برازیل در تلاش است که این روند را به عقب برگرداند. به گفته او، حدود ۳۰ هزار هکتار زمین زیر پوشش جنگلات پسته است و ۴۰ انجمن جنگلداری در این بخش فعالیت دارند. قانون فوق مشتمل بر سه ماده و هفت تبصره در جلسه روز یکشنبه پنجم مهر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ 12/07/1371 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

مهدی ارباب ـ بله بنده مخالفم، مخالفت بنده بسیار مختصر است در این ماده واحده تصریح دارد این اعتبار برای به منظور عودت دادن افراد بمنازل و محل کار خودشان و اشتغال به کارهای عمرانی مصرف میشد بنده فقط یک استدعا و تذکر دارم و آن این است که همین طور که افراد را بمنازل خودشان و خانههای خودشان دولت میخواهد عودت بدهد این فکر را هم بکند که افرادی که از خانه بزرگتر خارج شدهاند مخصوصا در استان بلوچستان که این سالهای اخیر در حدود ۱۵۰ هزار نفر هجرت کردهاند در آنجا هم یک کارهایی ایجاد بشود که آنها برگردند بوطن و خانه خودشان.

بآنهم دراینجا ساحات زیادی وجود دارد که بطور واضح خصوصیات هخامنشی دارد، باوجودیکه آنها احتمالا مربوط به تاریخ های بعدی نسبت به سبک ساختمان “ایرانیان شرقی” باشد. بهره برداری مردم تمدن اندوس ازمناطقی کـه حالا افغانستان نامـیده مـیشود بطور برجسته درون اواخرسالهای 1970 نشان داده مـیشود. ما از سده های بعدی مـیدانیم کـه این معبر درون زمان های مختلف (توسط مردم) به منظور مـهاجرت از شمال بـه فلات ایران استفاده شده است.

لاجورد وعقیق جگری نیز ذکرشده اند و این حتما نشاندهندۀ این باشد کـه مـیلوهه یک پایگاه وسطی درتجارت تولیدات مختلف از فلات ایران بوده است. آنـها دراوقات مختلف آوارگی ممکن هست ازهردو مسیریکجا با یکتعداد راههای کوچکتراستفاده نموده باشند، اما درتمام موارد، مـهاجرین هندو- ایرانی به منظور بار اول درون تماس با مردمانی آمدند کـه درشمال کوه ها زندگی مـید، بشمول سرزمـین های شمال افغانستان فعلی، قبل ازاینکه ازفلات پائین بروند. ۲-زائران ایرانی سوار اتوبوس هتل شدند.

بغیر از هندو- ایرانی دربرگیرندۀ ارمنی، یونانی، ایتالوی (لاتین دربین دیگران)، جرمنی (با انگلیسی، آلمانی و دوچ)، سیلتیک، بالتو- سلوانیک (بشمول روسی) مـیباشد. این رقاب درابتدا عبارت از مبارزه برای زیست میباشد که دربین خود درختان حکم فرما است. این گنجینـه شاید هم بـه مجموعۀ باستان شناسی بکتریـانا- مارگیـانا مربوط باشد کـه در اواخر هزارۀ سوم درافغانستان شمالی پدیدارمـیگردد، اما این گنجینـه مـیتواند همچنان تاریخ قدیمترداشته باشد کـه دراینصورت حتما نشاندهندۀ وسعت رسوم غربی وجنوبی درون این منطقه باشد. درحالیکه وغای شواهد واضحی از وسعت و پهنای تمدن اندوس روی دور ترین حصص شمالشرقی فلات را نشان مـیدهد، هیچ نشانۀ ازسرکلسیت دیده نمـیشود کـه متاثرازتمدن اندوس درافغانستان جنوبشرقی باشد.

این فقط درون اواخرهزارۀ سوم با ظهورمجموعۀ باستان شناسی بکتریـانا- مارگیـانا بوجود مـیآید، اما درون آنزمان تمدن هلمند درافغانستان جنوبی ناپدید شده و دنبالۀ نمازگای ترکمنستان و تمدن اندوس جلگه های شرقی درون حال زوال بوده اند. لذا بسیـاردلچسپ هست فرض نمود کـه زوال تمدن هلمند بغیر از عوامل دیگریکه که تا هنوزنامعلوم است، بعلت واگذاری (ترک) عمومـی مسیرتجارت جنوبی ازطریق افغانستان جنوبی بوده است. خانـه ها ازخشت پخته اعمارشده، شـهرها مستحکم شده و با سیستم های فاضلاب عمومـی و چاهها تامـین شده است.

عین سقوط عمومـی درترکمنستان بوقوع مـیپیوندد، البته ظاهرا کمـی بعد ترازجنوب افغانستان. این زبانـها که تا امروز زبانـهای مسلط ایران، افغانستان و نیم قارۀ هند بوده و شاخۀ خانوادۀ بزرگ زبان هندو- اروپائی را تشکیل مـیدهد. در این دسته بندی ها نویسنده ها، کتاب های زبان، سایر زبان ها، کتاب های حقوقی، سایر محصولات آموزشی و منابع آموزشگاهی موجود هستند. ساحات نمازگا شامل شواهد وافر نفوذ تمدن اندوس است: مـهره ها، پیکره ها و سفالی ها تماما تائید کنندۀ وسعت شبکۀ تجارتی هست که فلات را درنیمۀ دوم هزارۀ سوم ق م عبورکرده است. یـافته های وغای شامل تمام مشخصات ساحات اندوس است: خشتها با عین اندازه وادی اندوس؛ سفالی دربردارندۀ تجسمات طاوس “هندی” و یک مـهر با حکاکی کرگدن های “هندی”.

این فرهنگ بسیـارتکامل یـافته درون وادی اندوس وحصص شمالشرقی فلات ایران درنیمۀ دوم هزارۀ سوم ق م شگوفان بوده است. ماشین های برقی نیز در این روزها پذیرای گردشگران و بازدیدکنندگان هستند و در طول مسیر شما را همراهی میکنند. دارد ادعای فوق رامبنی براینکه این سرزمین زمانی مستوراز جنگل های انبوه ودریاچه های آب شیرین بوده است راثابت میکند. این جنگل بارانی دارای ۱۶,۰۰۰ گونه درخت و ۳۹۰ میلیارد درخت منحصربهفرد است. ارسباران از نظر سر سبزی و و پوشش گیاهی و چشم اندازی که دارد بسیار شبیه به جنگل های شمال است، جنگل ارسباران هم از نوع هیرکانی است.

جنگل به آن نوع جمعیت درختان جنگلی گفته که درختان آنها نه تنها یکی بالای دیگر اثر اندا خته واز طریق ان نه تنها شکل ظاهری خودرا تغیر می دهد ، بلکه بالای خاک و فضا نیز تا ثیر نموده آنها را به دگرگونی های عمیق منتهی میسازد.هکذا جنگل یک پدیده اقتصادی برای استحصال چوب و هم چنین تنظیم کننده شرایط اقلیمی و محیطی (آب وهوا، خاک وغیره) نیز می باشد. آن ها در طول شب در سوراخ های درختی می خوابند و در طول روز فعال هستند و در گروه هایی از 2 تا 8 زندگی می کنند که خانواده های آن ها را تشکیل می دهند و از علائم و یا ترانه هایی برای ایجاد حضورشان در قلمرو خود استفاده می کنند.

قدرت اصلی آنها البته بهجز اندازه جالب توجه و بزرگ، در زندگی گروهی خلاصه شده است. وقتی کاشف اسپانیایی، فرانسیسکو ده اوریانا، با جنگجویان زن از قبیلۀ تاپویاس در این جنگل برخورد کرد، به یاد اسطورۀ یونان باستان، گروهی از زنان رزمنده به نام آمازون افتاد و نام آمازون را بر رودخانۀ جنگل های آمازون گذاشت. این مراحل بعدی دورۀ 4 درمندیگک، نشاندهندۀ یک دورۀ زوال بوده و قسمت اعظم ساحه بالاخره متروک مـیشود.

بارتباط مندیگک، حتما گفت کـه سرکلسیت درمراحل بعدی دورۀ 4 یـافت مـیشود. لذا ظهورآن حتما در عین زمان یـا کمـی بعد تراز تمدن هلمند بوده و سرکلسیت حتما نشانۀ حداقل مراحل بعدی مندیگک دورۀ 4 همزمان با بعضی مراحل انکشاف تمدن اندوس باشد. بامتداد آمو دریـا درنزدیکی تقاطع آن با دریـای کوکچه درون بدخشان یکتعداد ساحات تمدن اندوس روشن شده است. ضمناً همواره پیشنهاد می شود که در مکانی که می خواهید عود جنگل بارانی Rain Forest را روشن کنید، جریان هوای مناسبی با بازکردن پنجره و یا روشن بودن کولر آبی فراهم باشد. تمدن اندوس بطورمناسب فقط بعد ازسالهای 1920 روشن شده هست که بواسطۀ درجۀ تکامل برنامـه ریزی و معیـارهای بلند عرصه های فرهنگ مادی مشخص شده و دربرگیرندۀ یک ساحۀ بزرگ بشمول پنجاب (با ساحۀ عمده هراپه) و وادی پائین اندوس (بشمول شـهربزرگ موهنجو دارو) و مناطق ساحلی هند غربی و پاکستان جنوبی مـیباشد.

این پروسه شامل ظهورمراکزاولیـه شـهری با مـهارت پیشـه وری و شبکه های وسیع تماس با مسکونـه های دیگرفلات و شـهرهای اطراف آن درون ایلام و بین النـهرین (درغرب) و وادی اندوس (درشرق) بوده است. این جنگل مرزی تقریبا از این نقطه از کوهستان شروع میشود. آسنالو تقریبا در وسط این جاده است و بیشتر بخشهای مسیر آسفالت مناسبی دارد. باینترتیب تماسهای رو بافزایش با دنیـای خارج، طوریکه بار ها درتاریخ افغانستان رخ داده است، باعث انکشاف بیشتر اقتصادی واجتماعی و گروهبندی تباری مردمان زندگی کننده درفلات مـیشود. هرچه بیشتر با این پارک بسیار زیبا و دیدنی آشنا شوید، بیشتر هوس بازدید از آن به سرتان می زند.

ایجاد امکانات تفریحی و رفاهی در این پارک در قالب چند مرحله در حال اجرا است. دایودوروس یکی از زندگینامه نگاران الکساندر میگوید برای الکساندر فقط چند روز دربرگرفت تا کنترول خویش را درآنجا مستقرسازد. روز آدینه، باز مردم در مسجد و در پیرامونهای آن انبوه شدند، و فزونی مردم تا بجایی بود که پشت بامها را نیز گرفتند. به نظر شما جای کدام جاده در این لیست خالی بود و دوست دارید دیدنش را به بقیه پیشنهاد دهید؟ تا پیش از این بهدلیل کوهستانی بودن منطقه، فرهنگ بومی آن بهخوبی حفظ گردیده بود.

در موسسه جنگل حدود 500 نفر در حال کار و تلاش هستند تا محصولی در خور شان شما عزیزان تولید کنند. از طرفی، ساختار این جنگل نیز به مانند جنگل های شمالی است؛ یعنی پوشش هیرکانی دارد. این ساحه احتمالا بـه تجارت مواد نیمـه گرانبها بشمول لاجورد ربط داده مـیشود کـه دربدخشان یـافت مـیشود. تجربیت نشان داده است که معمولا در شرایط خوب و طبیعی فقط ده درصد تعداد اولیه به مراحل بعدی رشد ( شل گروه ) می رسند . کشف گنجینۀ فولول درخوش تپه ولایت بغلان (شمال کوتل سالنگ) نشان مـیدهد کـه شمال افغانستان سرزمـین بکری نیست (طوریکه معلوم مـیشود).

آنـها ازاینجا ازطریق دهانۀ بین کوههای مشـهد و هرات و کوتل های هندوکش (درشرق) بطرف جنوب مـیروند. دلیل آن مـیتواند این حقیقت باشد کـه دلتاهای دریـاهای متعددی کـه از هندوکش بداخل جلگه های افغانستان شمالی سرازیر مـیشود به منظور کانال سازی و آبیـاری بمقیـاس بزرگی مشکل بوده اند. قسمت اعظم افغانستان شمالی بین وغای درون شرق و سرزمـین های نمازگاه درغرب، بطورعجیبی خالی از شواهد باستانشناسی است. این مسیرها تماما بـه شمال افغانستان امروزی و کناره های شمالی فلات ایران مـیانجامد. درجریـان این سالها، تماسها با وادی اندوس و بین النـهرین نگهداشته مـیشود. بعد ترساحۀ دامب سادات درون وادی کویته نیز درون حوالی نیمۀ هزارۀ سوم ق م متروک مـیشود.

دیدگاهتان را بنویسید