جنگلنوردی میان اقیانوسی از ابر

این منطقه جنگلی و کوهستانی، در غرب استان گیلان قرار دارد که به خاطر طبیعت فوق العاده زیبا، بکر و دست نخورده اش، گردشگران زیادی را به خود جذب می کند. این جنگلها از غرب تا شرق و در گستره استانهای شمالی ایران در نزدیکی دریای کاسپین و رشته کوههای البرز قرار دارند. این جوان، بسیار زیرک و هوشیار و کاردان میبود، و دست بازی میداشت، و در سهانیدن مردم و واداشتن آن بکار، جربزه نیکی از خود نشان میداد، و چون مسجد خازنالملک و مدرسهٔ آن، در پهلوی همان سرای نوساز بانک، در دست خاندان اینان میبود، و طلبههای آنجا، و همچنان مردم آن پیرامونها، بستگی بخاندان اینان میداشتند، در این پیش آمد نیز، بیش از همه پای آنجوان در میان میبود، و بیشتر کوشش را او میکرد.

از آنسوی حاجی میرزا محمدرضا دست از کار بر نداشته، و شورش مردم را فرو ننشاند، و پس از رسیدن ظفرالسلطنه یکداستان ناستودهٔ دیگری رخ داد، و آن اینکه پیروان آقا بخانههای جهودان ریخته، و خمهای آنان را شکستند، و میها را بزمین ریختند. این رفتار او خشم علاءالدوله را فزونتر گردانید و دستور داد، او را با حاجی سید هاشم بفلک بستند و بزدن پرداختند، و چون پسر حاجی سید هاشم بیتابی مینمود و خود را بروی پاهای پدرش میانداخت، علاء الدوله دستور داد، پاهای آندوتن را باز کردند، و این بار این را بفلک بستند و پانصد چوب بپاهایش زدند.

در اینمیان در قزوین هم داستانی رو داد، و آن اینکه حکمران با یکی از ملایان بدرفتاری نمود. فردا، چون باز بیم شورش میرفت، از سوی حکمران تهران و ادارهٔ پولیس، چند تن فراش و پولیس بآنجا گمارده شد. شورش برداشت ند و پس از پیروزی بر حاکم آن ولایت به سوی اصفهان حرکت کردند . در بادغیس، شبه نظامیان شورشی که از ایدئولوژی طالبان جدا بودند، فعالیت می کردند. جنگل ابر شاهرود نمایی بینظیری از قرار گرفتن زمین در یک قدمی آسمان است.

الیمستان در کوه دماوند قرار گرفته و انبوهی از درختان سبز و سر به فلک کشیده را از آن خود کرده است. به گزارش «انتخاب»؛ آنچه می شود حدس زد این است که او بیش از نیمی از 55 سال عمر کنونی خود را به تنهایی در میان انبوه درختان آمازون سپری کرده است. به نظر میرسد در سال جاری نرخ قطع درختان جنگلی کاهش یابد. با در نظر گرفتن تغییر شرایط اقیلمی همهگیری پدیده زوال در این منطقه دور از ذهن نخواهد بود، بنابراین لازم و ضروری است، که دستگاه های متولی این جنگل ها با اجرای سیستمهای مراقبت و پیش آگاهی و اعمال مدیریت علمی، هماهنگ و سازگار با جنگل ضمن حفاظت و پشتیبانی مانع از وقوع این حادثه تلخ در منطقه شوند.

همچنین دلفین ها، مارهای کبری، پایتون های هندی و 250 نوع پرنده هم در این جنگل زندگی می کنند. شب آن روز، هم در خانهٔ آشتیانیان با بودن دو سید و دیگران، نشستی برپا گردید و نقشهٔ کار کشیده شد. در همان روزها شبی (شب ۲۵ رمضان)، بهبهانی بخانهٔ طباطبایی آمد، و دو تن نهانی باهم گفتگو کردند، و پیمان همدستی میان ایشان، از اینشب هر چه استوارتر گردید. بدینسان دو سید و همدستان ایشان، با زور همدستی و پاکدرونی، گفته خود را پیش بردند. در هر دو منطقه سوخترسانی شده و سوخترسانی نشده گونههای اوری (Quercus macranthera) و کرب (Acer campestre) به ترتیب از بیشترین و کمترین تراکم و حجم ضایعات چوبی در هکتار برخوردار هستند.

درخت کچو: Quercus semicarpifolia این درسرحدات جنگل های همیشه سبز بلوط درولایات پکتیا وکنر ها در ارتفاعات 2000 الی 2500 از سطح بحر انتشار یافته اند. Rainforests تمایل دارند که آب و هوای نسبتا ملایم و / یا گرم داشته باشند و دارای بالاترین سطح تنوع زیستی در جهان باشند. منطقه ارسباران با اکوسیستم منحصر به فردش در مرز ارمنستان و جمهوری آذربایجان قرار گرفته است، جاذبههای این منطقه را باید ببینید و محو تنوع این جاذبهها شوید.

بیش از نیمی از تمامی جنگلهای بارانی باقیمانده در جهان در آمازون قرار دارد. در این سفر او بود که گفته میشد شصت و هشت تن را همراه میداشت. چند تنی که رفتند، با آنکه بازرگان قند نمیبودند و این را در پاسخ علاءالدوله باز نمودند، علاءالدوله گوش نداد و دستور داد چند تن را بفلک بستند و چوب بپاهای آنان زدند. مشیرالدوله وزیر خارجه، چون چگونگی را شنید، خواست جلو گیرد، و کسی فرستاد و حاجی سیدهاشم و دیگران را نزد خود خواست، و با آنان مهربانی و دلجویی نموده، بیدی رفتار علاءالدوله بخستوید. در اینمیان محمد علیمیرزا از تبریز بتهران آمده و در نبودن پدرش، «نایب السلطنه» خواستی بود، و او کسانی نزد بازرگانان فرستاد و دلجوییها نمود، و چنین نوید داد که چون شاه بسفر اروپا رود و باز گردد خود او برداشتن نوز وبیرون کردن او را از ایران، بخواهد، و از آنسوی چون میدانست پشتگرمی بازرگانان به بهبهانیست، خود بخانهٔ او رفت و ازو هم دلجویی نمود.

کسانی از مردم میرفتهاند، و از علماء، کمی از آن پیرامونها را میخریدهاند و برای خود خانه میساختهاند، و علماء بنام اینکه «موقوفات» از کار افتاده را میتوان فروخت و از بهای آن، «موقوفات» کارآمد دیگری پدید آورد، از فروختن و قباله دادن باز نمیایستادهاند. ویران کردن سرای بانک در اینمیان یک داستان دیگری در کار رو دادن میبود. برخی از باشندگان، از این همدستی امامجمعه با دو سید، و پروای او بکار مردم، و باینگونه دلسوزی نمودنش، بد گمان شدند و به بهبهانی گفتند: چنین مینماید این، خواست دیگری در دل میدارد، و میباید هوشیار بود. امامجمعه و حاجی شیخ فضل الله و دیگران، پیش افتادن دو سید و دلبستگی یافتن مردم را بآنان بر نمیتافتند، و در جهان همچشمی که میان این گروه بودی، چنین پیشرفتی بآنان بسیار گران میافتاد.

رکن الدوله نامی از شاهزادگان که حکمران آنجا میبود شیخ را از شهر بیرون راند، ولی مردم بآشوب برخاسته و بازگشت او را خواستند، و حکمران از ناتوانی و کارندانی، گردن بخواهش ایشان نهاده، شیخ را باز گردانید، و او باز بآتش کینه و دشمنی متشرعان باد میزد. همچنین زمانیکه مورد تهدید واقع میشود، چشمان قرمزش که ناگهان بیرون میزند ممکن است باعث وحشت شکارچی شود و امکان فرار را برای جانور فراهم کند. امامجمعه نگزاشت سخنش را دنبال کند و بیکبار بانگ بر آورد: «ای سید بیدین، ای لامذهب، بیاحترامی بشاه کردی.

ای کافر، ای بابی، چرا بشاه بد میگویی؟ علاءالدوله با تندی ازو پرسید: چرا قند را گرانتر گردانیدهاید؟ گفت: میگویند شما قند را «کنترات» کردهاید. گفت باید نوشته دهید قند را ببهای پیشین بفروشید. در این میان سید عبدالحمید نامی از طلبه، از درس باز میگشت و بهنگامه فرا رسید و چگونگی را دید و در جلو احمد خان ایستاده بنکوهش او پرداخت: «تو مگر مسلمان نیستی؟ چگونگی آنکه بانگ روس، جای یک مدرسهٔ ویرانه، و یک گورستان کهنه را، در میان شهر خریده، و در آنجا سرای بلند و استواری برای خود میساخت، و طباطبایی و همدستان او، از این ناخشنودی مینمودند، و در میانه گفتگوها میرفت.

طباطبایی و همدستان او ناخشنودی مینمودند، و کندن گورستان بمردم نیز گران میافتاد. سپس طباطبایی نامهها بمشیرالدوله وزیر خارجه، و مشیرالسلطنه وزیر داخله، نوشت و ناخشنودی خود و مردم را از پیش آمد، و زیانهای آنرا باز نمود، و آنان هر دو پاسخ دادند: زمینی است یک بسته بیگانه، با دست یکی از علمای بزرک خریده، و وزارت خارجه هم آنرا براست داشته، و دیگر نه دولت و نه دیگری را جای سخنی باز نمانده، و رونویس قبالهای را که از حاجی شیخ فضل الله گرفته شده بود نزد طباطبایی فرستادند.

چنین پیداست که این میخواست رسوایی بر سر دو سید آورد و رشتهٔ کوششهای آنان را گسیخته گرداند، و این آهنگ خود را بعینالدوله هم آگاهی داده بوده. پیش آمد مسجد شاه چنانکه گفتیم بازرگانان تهران را، با دو سید و و همراهان ایشان پیوستگی میبود، و در کوششهای آنان همدستی مینمودند، و بیاری همدیگر پشتگرمی میداشتند. کسانی از خویشان و هواداران حاجی میرزا محمدرضا نامه نوشته و داستان را چنانکه میخواستند باز نموده بودند.

در نبودن او، در تهران داستانی رو نداد، جز اینکه بهبهانی بفزودن نیرو میکوشید و کسانی را با خود همدست میگردانید. حزب کمونیست پس از کودتا، در ۱۴ ذیقعده دولت جدید را، با حمایت ارتش سرخ، به ریاست احساناللّهخان تشکیل داد. هر ذخیره گاه زیست کره از سه قسمتِ «هسته مرکزی» و «ضربه گیر اول» و «ضربه گیر دوم» تشکیل شده است. ۱۸- جنگل آمازون بیش از نیمی از جنگلهای بارانی جهان را تشکیل میدهد.

ماموران شهرداری، جنگل را پاکسازی نمیکنند پس زبالههای خود را در طبیعت رها نکنیم. زوجی با مشکلات زناشویی به پیچ اشتباهی در جادهای روستایی وارد شده و پس از خراب شدن ماشین به یک متل میروند. ولی دیگران آمدند و با هم نشسته و گفتگو کرده، و چنین نهادند که بکیفر دژرفتاری علاءالدوله برداشته شدن او را از حکمرانی تهران بخواهند. از آن جا که قره به معنای انبوهی و بزرگی است، به این منطقه قره داغ هم می گویند. بر روی رودخانه ی دینتری برای تماشای پرندگان قایق سواری کنید و از نزدیک از طبیعت وحشی حاضر در آن جا عکس برداری کنید.

دیدگاهتان را بنویسید