ثبت شرکت در هشترود

هدایت الکتریکی آب این چشمهها از 800 تا 900 میکروموس بر سانتیمتر متغیر است. ارتفاع عمومی زمین در این شهرستان از ۱۳۰۰ متر تا ۳۲۰۰ متر متغیر است. این مسجد در کنار خیابان شهید بهشتی شمالی نزدیک فلکه شهر قرار دارد و در حال حاضر محل برگزاری نماز جمعه و مراسمات مذهبی و سیاسی است. نام اين شهر سيرگان بوده است و بناي آن را به بهمن پادشاه اشكاني نسبت ميدهند، عرب آن را سيرجان مينامد.

این امر، کاهش کیفیت آب چشمه ازمیغان در مقایسه با چشمههای دیگر خارجشده از سازند اسفندیار را موجب شده است. خوشبختانه تنوع چشمه های آب گرم ایران بسیار زیاد است و از اینرو دسترسی و استفاده از خواص این طبیعی برای عموم چندان دشوار نیست. در دامنه شمال باختری، مقدار ژیپس در سازند بغمشاه افزایش یافته است و در بخشهایی از حوضة آبگیر چشمة ازمیغان سازند بغمشاه رخنمون دارد. سطح اساس چشمههای تخلیهشده از سازند شتری، سازند سرخ شیل در دامنه باختری رشتهکوه شتری است. سطح اساس چشمههای تخلیهشده از سازند اسفندیار به چهار گروه تقسیم میشود. تخلخل اولیه در سازند اسفندیار، بیشتر بیندانهای (شکل 4- ی) و تخلخل ثانویه از نوع قالبی و شکستگی بوده که با سیمان کربناته پرشده است (شکل 4- ه).

در مطالعات پتروگرافی، سنگآهک جمال را بیشتر اینتراکلاست بایوکلاست گرینستون تشکیل میدهد. سازند شتری از دولومیت با تبلور مجدد برشی و خردشده (شکل 4- ج) و سازند اسفندیار از مدستون – وکستون، بایوکلاست گرینستون و اینتراکلاست پلوئید گرینستون تشکیل شده است (شکل 4- د). اما این گلاب با وجود کیفیت بسیار عالی آن، به بهای ارزان فروخته می شود. ارتفاع چشمه تامهر از مرکز استان، بیش از ۳۰۰ تا ۴۰۰ متر است و این چشمه میان کوه های اطراف خود محصور است که این امر سبب خنک تر بودن دمای هوا و گوارایی آب این چشمه است.چشمه تامهر گرچه آب بسیار زیادی ندارد اما همین آب محدود، از غنی ترین آبهای معدنی منطقه است و مردم بسیاری برای بردن آب از این چشمه برای مصرف روزمره خود به آنجا مراجعه می کنند.

این مرز، همساز است؛ اما ازنظر سنگشناسی بسیار ناگهانی است. در خاور رشتهکوه طبس، مرز بالایی سازند اسفندیار سطحی فرسایشی است که بهطور همساز با سنگهای پالئوسن – کرتاسه پوشیده شده است. گروه چهارم چشمههایی است که سطح اساس آنها سازند بغمشاه است و در دامنه باختری رشتهکوه قرار دارند و هدایت الکتریکی آنها 670 تا 1850 میکرموس بر سانتیمتر (چشمههای قنبر و ازمیغان) است (شکل 5). تغییر لیتولوژی سازند در سطح اساس چشمهها، تغییر کیفیت آب چشمهها را سبب شده است. این سراب در جنوب شرقی شازند و در نزدیکی روستای چناس و در دامنه کوه چال خاتون قرار دارد.

افزایش غلظت منیزیم و کاهش نسبت Ca/Mg نشاندهندة زمان ماندگاری بیشتر آب در آبخوان و سنگ دولومیت در منطقة تغذیه است. پهنههای وسیع بدون چشمه در این رشتهکوه نشاندهندة تخلیة آب به آبرفتهای مجاور است. با وجود اینکه سازند اسفندیار، 4/30% مساحت این منطقه را تشکیل میدهد، حدود 60% تخلیه از این رشتهکوه از این سازند صورت میگیرد که نشاندهندة توسعه بیشتر کارست در این سازند نسبت به سازندهای جمال و شتری است (جدول 4). مقایسة بین مقدار تخلیه از چشمههای منطقه و مقدار تغذیه (متوسط بارش 165 میلیمتر برمبنای همبستگی ارتفاع بارش و درصد نفوذ حداقل 20%) نشان میدهد مقدار تغذیه در این رشتهکوه معادل تخلیة 1370 لیتر در ثانیه در طی سال است.

ضخامت لایهها در توسعه کارست نقش مهمی دارد؛ بهطور کلی سازندهای ضخیملایه در شرایط مساوی قابلیت انحلال بیشتری نسبت به سازندهای با لایهبندی نازک دارند. برای بررسی وضعیت لیتولوژی سازندهای جمال، شتری و اسفندیار، 49 مقطع نازک میکروسکوپی، تهیه و پتروگرافی، ویژگیهای بافتی و دیاژنیتکی مطالعه شد. در مقاطع هرسه سازند، دستکم دو فاز خردشدگی و پرشدگی با سیمان کربناته در مقاطع نازک این سازندها دیده میشود که نشاندهندة نقش مؤثر تکتونیک در توسعه کارست این منطقه است (شکل 4- د).

سنگآهک سازند اسفندیار، بافت دانه ریزتر و ناهمگنتر دارد و در مقایسه با سازند جمال برای توسعه کارست مستعدتر است. ولی باید توجه کرد که به منظور حفظ هویت تاریخی و ارزشمند روستا، طرح محدود شدن تردد خودرو گردشگران در بافت تاریخی روستای قلات اجرا شده و گردشگران در بدو ورود خودروهایشان را پارک کرده و به بافت روستا وارد می شوند ولی خودروهای اهالی روستا اجازه تردد به داخل روستا را دارند.

آبشار لوه 75 متری ارتفاع دارد و در دل جنگلهای سرسبز و بکر لوه بیشتر به یک معجزه میماند که تنها باید آن را از نزدیک لمس کرد. Berberian 1972. عملکرد گسلها خردشدگی و قراردادن سازندهای نفوذناپذیر در برابر سازندهای کربناته را سبب شده است که این امر در تغذیة آبخوانهای کارستی و محل ظهور چشمهها نقش مهمی دارد؛ بهطوریکه بیشتر چشمههای منطقه در راستای این گسلها دیده میشوند. در دامنه جنوب باختری، سازند آبحاجی با لیتولوژی ماسهسنگ و شیل بهصورت گسله سطح اساس چشمهها را تشکیل میدهد (شکل 6). کیفیت آب این چشمهها از 2550 تا 2700 میکروموس بر سانتیمتر متغیر است.

آبگرم در دو نقطه دامنه شرقی دره به فاصله چند متر از یکدیگر از زمین خارج می شود. چشمههای کارستی حدود 440 لیتر در ثانیه را تخلیه میکنند؛ ازاینرو معادل حدود 930 لیتر در ثانیه در سال سبب تغذیة آبخوانهای طبس و بشرویه میشوند. مربوط میشود. مرکبخوانی را بنابر تعاریفی میتوان ورود به آوازها و دستگاههای موسیقی ایرانی از دستگاه پایه نامید که پس از اجرا در دستگاه یا آواز و مقام جدید، دوباره به شاهد دستگاه اصلی فرود میآید؛ مانند آنچه که در دستگاه ماهور در گوشهی «دلکش» اتفاق میافتد. القاء خدای تعالی در نفس، امری را که برانگیزد او را بفعلی یا ترکی، و آن نوعی از وحی است.

نسبت بین 1 و 2، ترکیب دولومیتی سفره، نسبت بین 5/2 تا 4، سنگ دولومیت آهکی، نسبت بین 5 تا 7، سنگآهک دولومیتی و نسبت بیش از 8، سنگ میزبان سنگآهک را نشان میدهد (Chery and (Marsily 2007. متوسط نسبت Ca/Mg در چشمههای سازند جمال 16/1، سازند شتری 12/1 و سازند اسفندیار 25/1 است (جدول 5). نسبت Ca/Mg نشاندهندة ترکیب سنگ میزبان با ترکیب غالب دولومیتی و زمان ماندگاری طولانی آب در رشتهکوه است. وقتی برای کمک به این افراد از روان درمانی استفاده می شود، معمولا روی خود بزرگ بینی، حساسیت بیش از حد به ارزیابی شدن از سوی دیگران و عدم همدلی با دیگران، تمرکز می شود.

با افزایش ضخامت سازند امکان تشکیل مخازن آب زیرزمینی در آن افزایش مییابد. تیپ این آب از نوع کلروبیکربنات سدیم است. پارامترهای هدایت الکتریکی، اسیدیته، دما و دبی در محل اندازهگیری و عناصر اصلی کاتیونها (کلسیم، منیزیم، سدیم و پتاسیم)، آنیونها (بیکربنات، کلر و سولفات) در آزمایشگاه هیدروشیمی شرکت آب منطقهای خراسان رضوی آنالیز شدند. در گودال سمت چپ یکی از نادرترین پدیدههای داخل غار دیده میشود و آن لایهای به قطر ۵ میلی متر از کلسیم کربنات است که به ورقه یخی که بر اثر سرما در سطح آب تشکیل میشود، شباهت دارد و سرتاسر گودال را پوشانده است.

دیدگاهتان را بنویسید