بودا کیست وعقایدش چیست و بودیسم کیست؟

پارک جنگلی النگدره در فصول مختلف النگدره در فصل بهار که فصل رویش شکوفه ها و نو شدن طبیعت است، با آرایشی نو خودنمایی میکند. در فصل بهار بخاطر سرسبزی و طراوت عالی درختان منطقه میتوان یک جنگل نوردی خاطره انگیز را تجربه نمایید و از هوای مطبوع نهایت لذت را ببرید. جنگلها به دلیل پوشش گیاهی متفاوتی که دارند در هر فصل از سال جاذبهها و دیدنیهای متفاوتی برای ما تدارک دیدهاند. برخیزید.. اوقات ما تلخ شد، جواب ندادیم، مشغول خوردن بودیم. سابقاً علمای دارالخلافه طهران بارضای کافه علمای ممالک محروسه از اولیای دولت خواستار شدند که قراری در اصلاح وضع محاکمات و دفتر مالیه دولت علیه داده آید که در ظل پادشاه اسلام عموم رعایا از بیاعتدالیهای عدیده آسوده و در مهد امن و امان باشند چون هر دو این مقصود منافی با طریقه استبداد و ظلم وزرای درباری بود علمای دارالخلافه را بوعدههای بی اساس امیدوار کرده آنها را از مهاجرت اولیه بآستان مطهر حضرت عبدالعظیم رجعت دادند و بمواعید کاذبه چندی سرگردان نگاهداشته از آنطرف خاطر خطیر سلطانی را از انجاح حوایج آنها مطمئن ساختند علمای دارالخلافه هر چه منتظر شدند که مواعید اولیای دولت صورت خارجی بهمرساند نتیجه ندیدند و کم کم از جانب اولیای دولت و وزرای درباری اقدام در نفی و طرد جمعی از وضیع و شریف که جز خیر خواهی ملت و دولت اسلام گناهی نداشتند شده علمای دارالخلافه که این نقض عهد و حرکات مستبدانه را از وزرای درباری دیدند مجدداً مستدعیات خود را مجدانه خواستند و این مرتبه یقین داریم همان وزرای خائن بدون اطلاع خاطر مهر مظاهر همیونی دست برشته تشدد و سختی گذاشته جواب علمای دارالخلافه را بتهدیدات دادند آخرالامر که آنها را مصمم در کندن اساس این ظلم و رکز علم عدل دیدند فلهذا دانستند اگر این طرح نو روی کار آمد دست استبداد و ظلم آنها کوتاه و خیانتهای آنها مشهود خواهد شد محض حفظ خود و منافع خود طلاب علم وذریهٔ رسول را هدف گلوله سرباز کردند مسجد و معبد اسلام و خانه خدا را مثل قلاع اشرار و متمردین محاصره نمودند ببام مساجد سرباز و قراول گذاشتند نان و آب بروی علماء اسلام بستند گویی یاغی و قاتل بودند.

پیدا بود که دولت گردن نگزارده و بر آنست که اگر تواند، این دستگاه را از تهران نیز بر چیند. ولی ایران باز یکی از کشورهای بنام آسیا شمرده میشد، و کریمخان و جانشینان او، اگر چیزی بکشور نیفزودند چیزی هم از آن نکاستند. امروز نزدیک بدو هزار تن در آن گرد آمدند، و چون هنگام سخن رسید نخست مشیرالدوله گفتاری راند و خواستی را که از این مجلس در میان میبود باز نمود، و پس ازو حاجی میرزا نصر الله ملک المتکلمین، بنام توده «خطبهای» خواند و سپاسگزاری نمود.

بستیان بنام دلبستگی بشاه و پاسداری با او، در جشن همراهی نمودند و در سفارت را آراسته و بیرقهای شیر و خوشید فراوان آویخته و با شکوه بسیار چراغان کردند. شاه همچنان دلبستگی بقانون و مجلس مینمود، و کسانی را از شاهزادگان و دیگران که نمی خواستند همراهی در کار نمایند، نکوهش میکرد، و بارها میگفت که از درون دل با پیشآمد همراه است، ولی نتیجهای از این گفتار و کردار او دیده نمیشد، و پیداست که رشتهٔ کار ها تنها در دست او نمیبود. پس بهر چه این همراهی را مینمود؟ وى در 29 سالگى پس از مشاهده موارد مذكور، شبانه از كاخ و تنعمات آن گريخت و تحت ارشاد فردى به نام آلارا (Alara) زندگى راهبان را برگزيد و پس از شش سال رياضتهاى سخت و سنگين در جنگلها سرانجام هنگامى كه از وصول به حقيقت از طريق رياضت نوميد شد، رياضت را كنار گذاشت و به تاءمل و تفكر و مراقبت معنوى روى آورد.

از این گذشته ، در این میان یکداستان شگفتی رو داده بود، و آن اینکه محمد علی میرزای ولیعهد، از تبریز با کوشندگان هم آواز گردیده و مجتهدان آن شهر را بتلگرافخانه فرستاده بود که بشاه و بقم و دیگر شهرها تلگراف کنند و از علمای کوچنده هواداری نشان دهند، و خود او تلگرافی بپدرش فرستاده بود. عینالدوله، برای خفه گردانیدن کوشندگان نمیگزاشت آوازشان بجای دیگری رسد، و در شهرها جز آگاهی بسیار اندکی از پیشآمدهای تهران نمیبود ولی این کار ولیعهد و تلگرافهای علمای تبریز، آن بند را شکست و آگاهیهای بیشتری بشهرها رسانید.

دستخط های شاه که میبایست در همه جا بدیوارها چسبانیده شود نشده، و برگزیدن نمایندگان که میبایست در همه جا آغازد نیاغازیده، و شهرها بیکبار ناآگاه میماندند. شد. این خادمان شریعت مطهره هیچ وقت از تقویت دولت اسلام فروگذار نبوده وجود مبارک پادشاه ظلالله را سرمشق عدالت و دینداری و شرع پرستی دانسته و میدانیم و واضح میبینیم که مغرضین درباری نمیگذارند عرایض ما و سایر خادمان شریعت مطهره چه در طهران و چه در سایر نقاط ممالک محروسه درست بعرض حضور حضرت سلطانی برسد و مقاصد حقه مشروعه ما را در البسهٔ که منافی اغراض خودشان نباشد جلوه میدهند ما خادمان شریعت مطهره و سایر اهل آذربایجان که چهل سال است بفرمایشات ملوکانه آشنا هستیم میبینیم که عرایض ما را هیچکدام از لحاظ مبارک نگذرانیدهاند و هیچیک از عبارات دستخط جوابیه از الفاظ درربار و زایش طبع عدالت پرور ملوکانه نیست اوضح من الشمس است که نص عبارت خائن بوده این است مختصری از اوضاع مملکت را از اول مذاکره که علمای دارالخلافه باهره با اولیای دولت روز افزون داشتهاند الی یومنا هذا بعرض میرسانیم و باقی را بتکلیف دینداری خود بندگان حضرت همایونی میگذاریم.

در زمان از گفتگوی کشیده شدن راه آهن بمیان آمد و «امتیاز» آن بانگلیسیان داده شد، ولی ما از چگونگی آن آگاهی نیافتهایم. بجنابان مستطابان حاجی میرزا حسن آقای مجتهد و آقای امام جمعه و آقای حاج میرزا محسن آقا و آقای میرزا صادق آقای مجتهد و آقای ثقةالاسلام التفات ما را برسانید و از طرف ما بگویید که مراحم ملوکانه همیشه شامل طبقات مردم خاصه بعلمای اعلام و مخصوصاً بعلمای آذربایجان بوده و خواهد بود همگی دعاگوی دولت و ملت و طرف توجه ملوکانه ما هستند و نسبت بهمه التفات داریم و همین است که بشفاعت و توسط شما استدعای علمای آذربایجان را در معاودت علمای طهران قبول فرموده مشیرالدوله وزیر امور خارجه را برای معاودت دادن آنها روانه کردیم بزودی علمای طهران شرفیاب میشوند و عرایض حقه آنها را هم که مبنی بر صلاح دولت و ملت باشد قبول خواهیم فرمود.

بیش از 250 آبشار از یک لبه نیمدایرهای شکل از میان جنگلهای انبوه و باشکوه آمازون سرریز میشوند و خود را به پای حیات وحش غنی آمازون میرسانند. درهها لبریز میشوند و خالی. البته کار کردن در این اکوسیستم تنها نکتهی مثبت در کارنامهی این دو نفر نیست و این افراد سالها تجربه به عنوان مشاور دارند و همواره تلاش میکنند تا مفهوم نوآوری در اکوسیستم و تأثیری که میتواند بر اقتصاد و کارآفرینی داشته باشد را توضیح دهند. در واقع مشارکت سیاسی، توزیع عادلانهی قدرت در سطح محلی و زمینههای حضور کادرهای محلی که خود را در آیینهی حکومت ملی و محلی دریابند، از نمودارهای برازنده و برجستهی حکومتیست که در دو دههی گذشته، جامعهی جهانی و سیاستمدارن افغانستان هرچند به ظاهر در پی نهادینه کردن و برآوردهسازی آن بوده اند.

فتحعلیشاه و محمدشاه و ناصرالدینشاه، بی آنکه رفتار خود را دیگر کنند پی هم آمدند و رفتند، و مردم نیز چشم بسته و ناآگاه، در زیر دست آنان روز گزاردند، و تنها در سالهای بازپسین پادشاهی ناصرالدین بود که اندک تکان و بیداری در توده پدیدار گردید. ولی چنانکه نوشتهاند همهٔ اینها بیهوده بود و شاه بجای آنکه شکوه و نیروی اروپا را نتیجهٔ همدستی دولت ها و توده ها دانسته او نیز توده را بتکان آورد و بکارهای سودمندی وا دارد، از دیدن آن شکوه و نیرو خیره گردیده و بنومیدی گرایید، و در برابر همسایگان ناتوانی و زبونی بیشتر نمود.

از این جا دانسته میشد عین الدوله تنها نمیبوده و دیگرانی – یا بهتر گویم: دست های دیگری – هم کار میکردهاند و جلو توده را میگرفتهاند. مسیری زیبا، با کوههایی رنگارنگ و درههایی پوشیده از درختان تنومند، رودخانههایی خروشان، آبشارهایی کوچک، اما سرزنده و روستاهایی زیبا و دیدنی که نظر مسافران را به خود جلب خواهد ساخت. به باور بسیاری از گردشگران، جنگل ابر یکی از زیباترین جاهای دیدنی ایران است. تور دو و نیم روزه جنگل سرخدار از مبدا تهران به مقصد گرگان و جنگلنوردی٬ تماشای اقیانوس ابر و چهار وعده غذایی و پذیرایی و میان وعده و اقامت در اقامتگاه بومگردی.

عضدالملک از سوی دولت پذیرایی از آیندگان مینمود. کوتاه سخن: در نتیجهٔ کوششهای مردانه و بخردانهٔ یکسال و نیم دو سید و همدستان ایشان، مشروطه در ایران پیدا شده، ولی یک تکان دیگری میخواست که آن را روان گرداند و پیش برد، و این تکان را تبریز بگردن گرفت که با یک جنبش ناگهانی، آخرین امید درباریان را از میان برد، و آواز کوشندگان تهران را بهمه جا رسانید. در نتیجه اینها کوشندگان آخرین خواست خود را بمیان نهاده و این بار آشکاره مشروطه و پارلمان طلبیدند.

اینست چگونگی را بشهرها آگاهی نمیدادند. میتوان گفت که تا این هنگام شاه از پیشآمدها آگاهی درستی نمیداشت. در تبریز، در این هنگام، آگاهی درستی از پیش آمدهای تهران نمیبود، و جز برخی چیزها که در نامههای کسانی نوشته شده بود آگاهی بآنجا نمیرسید. ولی چون فرمان مشروطه بیرون آمد و آن را چاپ کرده و بدیوارها چسبانیدند، کوشندگان آنرا نپسندیده و با خواست خود سازگار ندیدند و کسانی فرستاده چاپشدههای آنرا از دیوارها کندند.

این مرد افزار کارش خوشرویی با مردم و دلجویی از هواداران خود، و پول دادن بملایان و دیگران میبود، و همیشه با اینها کار خود را پیش بردی، ولی این زمان آن افزار کند گردیده، و کسانی بدشمنیش برخاسته بودند که پول نمیگرفتند و فریب نمیخوردند. آلاچیق، کلبههای چوبی، دکههای فروش غذا، بساط چای آتیشی و بلال همیشه در اطراف جنگل برپاست و از امکانات رفاهی آنجا به شمار میآید. حدود دو سوم از مساحت این جنگل گرمسیری در برزیل قرار دارد. بیشتر مساحت جنگل های آمازون در حوضه آبریز رود آمازون و ۱۱۰۰ شاخه قرار دارد. مارهای بوآ که ۳ تا ۹ متر طول دارند در جنگلهای آمازون عادی است.

دیدگاهتان را بنویسید