بزرگترین جنگل های جهان

او در ادامه توضیح داد: «”زیر سایبان” به آن دسته از افرادی که هرگز به آمازون سفر نکردهاند امکان میدهد تا بفهمند این منطقه جنگلی با چه خطراتی روبرو است. ماموران پلیس و نیروهای امدادی جسد دو جوان را از چاهی در مناطق جنگلی و ارتفاعات منطقه پارک جنگلی النگدره کشف کردند. زمانیکه شرایط برای ذوالقرنین استقرار یافت (آرام و تحت کنترل شد)، با سپاه بزرگش به سمت مناطق غربی رفت درحالی که مردم را به یکتاپرستی و جنگ با ظلم و فساد دعوت میکرد.

همزمان با خروج او، چند تناز فرماندهان نظامی شوروی نیز، که جانبدار نهضت و همکاری با میرزا بودند، به مسکو فراخوانده شدند. به گفته مشاور پرونده ثبت جهانی جنگل های ارسباران و عضو کمیته ثبت میراث طبیعی کشور، ثبت جهانی جنگل های ارسباران از اهمیت بیشتری برخوردار است و درآمد مالی از طریق توریست برای مردم منطقه خواهد داشت. مراحل آماده سازی و اقدامات زیربنایی در پروژه تفریحی- رفاهی مارینا پارك خزر که منجر به تغییر و تخریب محیط زیست می شوند شامل تجهیز کارگاه، تسطیح و زیرسازی، استحصال، اجرای موج شکن از طریق پیشروی مصالح در آب، احداث دایک و اسکله، لایروبی برای رسیدن به عمق مطلوب، تحکیم پی، اجرای فونداسیون و ساخت سازه ها و است.

به طور کلی طرح فوق شامل احداث یک فضای بندری- تفریحی از طریق استحصال زمین از دریا است که از سه بخش اصلی مسیر اسکله تفریحی به صورت فضایی مرکب از محدوده آب، دسترسی از ساحل به دریا به صورت یک محدوده کشیده با کاربری ارتباط و خشکی جهت ارائه خدمات تفریحی دریایی به گردشگران و پهلوگیری قایق ها و ساختمان ها با کاربری های گوناگون تشکیل شده است. مهم ترین ویژگی این پروژه، استحصال دریایی جهت تامین فضای مورد نیاز است و واحدهای خدماتی مانند ساختمان های اداری، نگهبانی، انبار کالا، تسهیلات فنی مانند تجهیزات مخابراتی، پست برق، شبکه روشنایی از دیگر بخش های این پروژه هستند که برای تامین فضای آنها باید دریا را خشک کرد.

که از بین عوامل مؤثر در روند تغییر کاربری جنگلهای ارسباران،مراکز سکونت گاهی مهمترین عامل در روند تغییرات میباشد که باید در برنامهریزیهای آتی منطقه،مد نظر قرار گیرد. یک مسکونۀ قدیمی بکما کیلیلی 4 است که متشکل ازاستحکامات مربع 20 متره میباشد. جنگل بلیران با وجود پوشش گیاهی متنوع و طبیعتی خارقالعاده جزء نمونهای از مناطق بکر گردشگری شهرستان آمل از استان مازندران میباشد. بیانی گفت: در این قضیه، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و ادارات کل در استان ها پیگیر هستند تا به رعایت حریم ۶۰ متری از دریا برسیم. ماده 2 – تشخيص منابع ملي و مستثنيات ماده 2 قانون ملي شدن جنگلها و مراتع با رعايت تعاريف مذكور در قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع با وزارت جهاد سازندگي است كه شش ماه پس از اخطار كتبي يا آگهي به وسيله روزنامه هاي كثيرالانتشار مركز و يكي از روزنامه هاي محلي و ساير وسايل معمول و مناسب محلي ، ادارات ثبت موظفند از انقضاي مهلت مقرر در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد سازندگي نسبت به صدور سند مالكيت به نام دولت جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايند.

تعيين ضوابط و شرايط فروش و اجاره و معاوضه و بهره وري از اراضي مزبور در آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين مي گردد. تبصره 2 – تبصره بند 9 ماده يك قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع منحصرا مربوط به درياي خزر بوده و كماكان قابل اجرا است . سه مسیر جادهای، ریلی و هوایی همهروزه در حال خدمترسانی به مسافران هستند. ماده 11 – هر كس به قصد تصرف به اراضي مستحدث و ساحلي متعلق به دولت و حريم دريا و درياچه ها و تالابهاي كشور تجاوز كند و يا اراضي مزبور را با برداشت شن و ماسه و خاك و سنگ تخريب نمايد به حبس جنحه اي تا سه سال و خلع يد محكوم خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر سه ماده و هفت تبصره در جلسه روز يكشنبه پنجم مهر ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 12/7 /1371 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است . الف – اراضي واقع در محدوده قانوني شهرها در تاريخ تصويب اين قانون . ماده 4 – كليه اراضي ساحلي درياي عمان و خليج فارس و درياچه رضاييه كه تا تاريخ تصويب اين قانون به نام اشخاص در دفتر املاك به ثبت نرسيده باشد متعلق به دولت است و اشخاص حق تقاضاي ثبت آن را ندارند و در صورتي كه نسبت به اراضي مزبور تقاضاي ثبت شده ولي منجر به ثبت ملك به نام متقاضي در دفتر املاك نشده باشد تقاضاي ثبت باطل است و اداره ثبت محل مكلف است تقاضاي ثبت اراضي مزبور را از وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و يا ساير سازمانهاي دولتي كه در اين اراضي تصرفاتي دارند با تاييد وزارت كشاورزي و منابع طبيعي بپذيرد.

تبصره 2 – عرض حريم و حدود اراضي مستحدث ساير درياچه ها و تالابهاي كشور و مدت لازم براي نصب علائم مشخصه آنها بنا به پيشنهاد وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و تصويب هيات وزيران تعيين مي شود. اعياني كه در عرصه مورد تجاوز احداث شود به حكم دادگاه جزايي به نفع دولت ضبط يا قلع بنا خواهد شد. تبصره 2 – در مواردي كه قطع اين گونه ها بر اساس طرح مصوب و بنا بر ضرورت و مسايل فني و توسعه گونه هاي ديگر لازم باشد با تاييد وزارت جهاد سازندگي مجاز خواهد بود.

وسایل شخصی لازم را حتما همراه خود داشته باشید. پس با ما در ادامه این مطلب همراه باشید. در این جنگل میتوانید از رانندگی درمیان تونل رؤیایی از درختان سر به فلک کشیده و هوای مهآلود دلانگیز لذت ببرید یا مدتی را در تپههای سرسبز که مشرف به مناظر حیرتانگیز هستند، با آرامش مطلق سپری و حتی سوژههای ناب عکاسی طبیعت را شکار کنید. حتی ظاهرا نامهای هندو- آریائی بعضی شاهان میتانی نیزثابت نمیکند که اینها بزبان هندو- آریائی سخن بگویند یا اینکه اجداد ایشان گفته باشند. اینها نشاندهندۀ یک امتزاج یا القاح متقابل و دوامدار بین رسومات محلی و نفوذ خارجی بوده است.

شرحی هم از طرف جمعی از مستخدمین دولت و غیر مستخدمین دولت رسیدهاست که چون مفصل است از قرائت آن صرفنظر میکنم وخلاصه آن این است که عدهای از افراد بی بضاعت برای اینکه از پرداخت کرایه منزل که واقعا خیلی سنگین و سرسام آور است نجات پیدا کنند وکمکی به هزینه زندگانیشان بشود از اراضی شمال نهر کرج خریداری کردهاند و چند سال است هر کدام شاید یک ساختمان مختصری هم برای خودشان کردهاند یا در دست ساختمان است اداره لوله کشی سال گذشته اعلان کردهاست که چون اراضی مزبور برای تصفیه خانه لوله کشی لازم است این اشخاص بایستی اراضیشان را به اداره لوله کشی بفروشند و قیمت راهم بنرخ سال ۱۳۲۳ بگیرند معلوم نیست اداره لوله کشی با چه مجوزی چنین اعلانی کرده و چنین تصمیمی را گرفتهاست (حاذقی ـ کار عمومی مقدم بر منافع خصوصی است) آقا منافع افراد را هم باید در نظر گرفت وحقوق طبقه مستخدم دولت و طبقه ضعیف را هم باید مراعات کرد و باید به آنها کمک کرد.

ماده 10 – دولت مكلف است از نزديكترين جاده اصلي به درياي خزر راههاي فرعي عبور و مرور تا حريم دريا در محلهاي مناسب ايجاد نمايد، فاصله راههاي فرعي از يكديگر نبايد از شش كيلومتر بيشتر و عرض آنها از 9 متر كمتر باشد، در صورتي كه براي احداث راههاي مزبور استفاده از اراضي ملكي اشخاص ضرورت داشته باشد و يا احتياج به تخريب ساختمان يا تصرف قسمتي از باغات يا اراضي مزروعي پيدا شود دولت مي تواند با رعايت قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايد. نحوه اقدام و ساير موارد مربوط در آيين نامه اين قانون تعيين و تصريح خواهد شد.

تبصره 4 – اجازه داده مي شود كه هرساله معادل 30 درصد از درآمد حاصل از دريافت جرائم و فروش مواد بازداشتي ناشي از اجراي اين قانون كه از متخلفين مربوطه اخذ و به حسابي كه توسط خزانه به همين منظور افتتاح مي گردد واريز و جهت پرداخت حق الكشف به مامورين كاشف سازمان جنگلها و مراتع كشور و مخبرين و مامورين انتظامي در اختيار سازمان مزبور قرار داده مي شود تا برابر آيين نامه نسبت به تقسيم آن اقدام نمايد.

ماده 5 – در صورتي كه اراضي مذكور در ماده 4 اين قانون كه با رعايت شرايط مقرر در آن ماده در دفتر املاك به نام اشخاص ثبت شده باشد به تشخيص هيات وزيران مورد نياز طرحهاي عمومي كشور باشد آن اراضي به تصرف طرح مربوطه در خواهد آمد و هر گاه مقدار زمين در يك مالكيت كمتر از 1000 متر مربع باشد بهاي عادله آن طبق قانون برنامه و بودجه تعيين و از محل اعتبار طرح نقدا پرداخت خواهد شد، ولي هرگاه مجموع آن در يك مالكيت از 1000 متر مربع باشد بيشتر باشد مازاد بر 1000 متر مربع از نزديكترين منابع ملي آن منطقه به مساحت مساوي به مالك واگذار و پابه پا خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید